Проект: Национална програма „Активиране на неактивни лица“

Главна Цел: Социална интеграция на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и на безработните от уязвимите групи на пазара на труда и намаляване на риска от бедност, чрез предоставянето на посреднически услуги, идентифициране на други услуги (социални, здравни, образователни и др.), от които те се нуждаят, и оказване на съдействие за предоставянето им.

Целева Група: Обезкуражени лица и младежи до 29 г. (вкл.), които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение, връщане в образователната система и/или заетост.

Договор за заетост № 614-0063-15-11016/ 28.09.2015 г., сключен между Община „Родопи“ и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в град Пловдив

Дата на стартиране:  28.09.2015

Дата на приключване: 31.12.2021

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет.