Проект: Целево подпомагане с топъл обяд в Община „Родопи“ в условия на пандемията от COVID-19

Наименование на проекта: Целево подпомагане с топъл обяд в Община „Родопи“ в условия на пандемията от COVID-19

Главна Цел:  Осигуряване  подкрепа за най-нуждаещото се население на Община „Родопи“, намиращи се в ситуация на продължителна социална изолация, в резултат на пандемията от COVID -19, чрез предоставянето на безплатен топъл обяд ежедневно на 200 лица.

Договор № BG05FMOP001-5.001-0129-C03, сключен между Община „Родопи“ и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Дата на стартиране: 04.01.2021

Дата на приключване: 10.12.2021

Процедура: Процедура: BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, подкрепена от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Обща стойност на проекта: Европейско финансиране: 140 635.44 лева

Изпълнение: Целево подпомагане с топъл обяд в Община „Родопи“ в условия на пандемията от COVID-19

Линк: