Проект: Топъл обяд в Община „Родопи“

Наименование на проекта: Топъл обяд в Община „Родопи“

Главна Цел:  Осигуряване  подкрепа за най-нуждаещото се население на Община „Родопи“, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ, чрез предоставянето на безплатен топъл обяд ежедневно на 200 лица.

Договор № BG05SFPR003-1.001-0171-C01, сключен между Община „Родопи“ и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Дата на стартиране: 01.10.2022

Дата на приключване: 30.09.2025

Процедура: BG05SFPR003-1.001 – Топъл обяд

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, подкрепена от Европейски социален фонд плюс

Обща стойност на проекта: Европейско финансиране: 550 570.75 лева

Изпълнение: