Проект: Укрепване на общинския капацитет в Община ,,Родопи“

Наименование на проекта: Укрепване на общинския капацитет в Община ,,Родопи“

Главна Цел: 

Целта на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Родопи.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията ѝ по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Целева група:

  • Служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера – общо 10 заети лица, вкл. 4 новонаети лица по проекта.

Договор № BG05SFPR002-2.002-0110-С01

Дата на стартиране: 01.03.2023

Дата на приключване: 01.05.2024

Процедура: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Европейско финансиране:        98 814.00 лева

Обща стойност на проекта:   98 814.00 лева – 100% БФП

Изпълнение: