Проект: Грижа в дома в Община ,,Родопи“

Наименование на проекта: Грижа в дома в Община ,,Родопи“

Главна Цел: 

  • Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

Целева група:

  • Лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включващи медицински специалисти и психолог.

Договор № BG05SFPR002-2.001-0222-C01

Дата на стартиране: 22.03.2023

Дата на приключване: 22.04.2024

Процедура: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Европейско финансиране:          992 472.08 лева

Обща стойност на проекта:   992 472.08 лева

Изпълнение: