Проект: Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“ – Компонент 2

Наименование на проекта: Патронаж грижа + в Община ,,Родопи“ – Компонент 2

Главна Цел:  Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Договор № BG05M9OP001-6.002-0197-C01, сключен между Община „Родопи“ и Министерство на труда и социалната политика.

Дата на стартиране: 02.10.2022

Дата на приключване: 02.04.2023

Процедура: BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа +“ – Компонент 2

Проектът се финансира с подкрепата на  ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Европейско финансиране:          104 378.40 лева

Национално финансиране:          0 лева

Обща стойност на проекта:   104 378.40 лева

Изпълнение: