Реализирани проекти до 2018г.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ОБЩИНА РОДОПИ – С.ПЪРВЕНЕЦ

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        48 810,41 лв.

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация на детски площадки в с.Първенец и привеждането им съгласно изискванията на Наредба 1 от 2009г.
 • Ремонт на съществуващи и монтаж на нови детски съоръжения в съществуващите площадки

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ОБЩИНА РОДОПИ – С.УСТИНА И С.ХРАБРИНО

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        57 489 лв.

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация на детски площадки в с.Храбрино и с.Устина и привеждането им съгласно изискванията на Наредба 1 от 2009г.
 • Ремонт на съществуващи и монтаж на нови детски съоръжения в съществуващите площадки

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ ЧРЕЗ: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ОГРАДА, ТРИБУНИ И ОСВЕТЛЕНИЕ В УПИ II – ПАРК И ЦЪРКВА ОТ КВ.46 ПО ПЛАНА НА С.МАРКОВО

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        86 379,96 лв. 

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с.Марково, включващо изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол и волейбол
 • Модернизация на съществуващата инфраструктура: ограда, трибуни и осветление

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ПЕЙКИ И РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНИ В УПИ III – ЗА СПОРТ И ОТДИХ С.ЯГОДОВО

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        128 311 лв.

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с.Ягодово, включваща изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол, волейбол и тенис
 • Модернизация на съществуващата инфраструктура: пейки, осветление и съблекални

РЕКОНСТРУКЦИЯ И  АДАПТАЦИЯ  НА „ВЛАХОВА КЪЩА” С.БРЕСТОВИЦА  И ПРЕВРЪЩАНЕТО И  В МУЗЕЙ НА ВИНОТО

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        332 695,46 лв. 

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Проекта предвижда реконструкция на „Влаховата къща“, която ще се превърне в музей на виното, насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони, чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони
 • Реконструкцията представлява създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, в случaя се изгражда музей на виното, което е основен и традиционен местен занаят

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С.ХРАБРИНО, С.ОРИЗАРИ И С.БОЙКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г.

Стойност на проекта:        4 793 790,86 лв.

Срок на изпълнение:       15.09.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода
 • Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа
 • Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ„ПРОСВЕТА-1929 г.” С.БЕЛАЩИЦА

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007–2013г., МИГ„Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        90 875,44 лв.

Срок на изпълнение:        15.09.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Ремонт на читалището в с.Белащица , община Родопи и създаване на добри условия на труд, творчество, културно развитие и отдих на местното население
 • Създаване на добри условия за културен живот на около 1700 жители на с.Белащица, на непостоянно живеещите във вилните зони на селото,  голяма част от които млади хора, както и възможности за включването им в културния живот на читалището
 • Привличане на туристи към Родопската яка – наличие на множество църкви, параклиси, манастири / развитие на поклоннически туризъм /, археологически ценности, културно-природни забележителности, туристически пътеки
 • Запазване и на сегашните дейности на Читалището, повишаване броя на заетите с читалищни дейности, увеличаване на видовете дейности и услуги
 • Създаване на добри условия за развлечение и отдих на населението, важни предпоставки за превенция на обезлюдяването на селските райони

Социално включване и равен достъп до услуги в областта на културата на групите в неравностойно положение – възрастни хора, хора с увреждания, вкл. представители на ромската общност в района на с.Белащица.


ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА „РОДОПИ”

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:        115 942,76 лв.

Срок на изпълнение:        15.08.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Да се подобри квалификацията на служителите на Община Родопи за по-добра администрация и обслужване на гражданите и бизнеса, чрез обучения в Института за публична администрация
 • Да се насърчи увереността и мотивацията на служителите от Община Родопи при изпълнение на преките им задължения, за постигане на по-висока ефективност и по-добри резултати

ПРИСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАРА УЧЕБНА СГРАДА КЪМ ОУ„НЕОФИТ РИЛСКИ” В УПИ-ДЕТСКИ ЯСЛИ, КВ.71, С.ЯГОДОВО

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:           309 450,00 лв.

Срок на изпълнение:           До края на 2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Създаване на достъпна учебна среда, разделно обучение на учениците със спортна зала и учебен център в ОУ„Неофит Рилски”

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Финансираща програма:  Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:       58 648.90 лв.

Срок на изпълнение:        09.09.2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
 • Доброто управление се основава на принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност, ефективност. Един от основните начини за постигане на добро управление е разработване и прилагане на политики, ориентирани към действителните потребности на обществото, с широко участие на гражданското общество

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОДОПИ”

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:       61 393.67лв.

Срок на изпълнение:       16.08.2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Усъвършенстване на структурата и организацията на работа в Общинската администрация
 • Повишаване на ефективността, ефикасността и качеството на дейността на Общинската администрация

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ ГР.ПЛОВДИВ И ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ /II-86/ В ПОСОКА С.МАРКОВО

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:          189 885 лв.

Срок на изпълнение:          До края на 2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура
 • Подобряване комуникативността на с.Марково
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с.Марково, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ С.БРЕСТОВИЦА И С.ПЪРВЕНЕЦ

Финансираща програма:  Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:           299 050 лв.

Срок на изпълнение:           До края на 2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура
 • Подобряване комуникативността на с.Брестовица и с.Първенец
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с.Брестовица и с.Първенец, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ ГР.ПЛОВДИВ И С.ЯГОДОВО

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:          233 748 лв.

Срок на изпълнение:          До края на 2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура
 • Подобряване комуникативността на с.Ягодово
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с.Ягодово, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ АКТИВИЗИРАЛИ СЕ СВЛАЧИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ

Финансираща програма:  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Стойност на проекта:         1 175 886,59 лв.

Срок на изпълнение:         24 месеца

Цели и очаквани резултати:

 • Да се осигури защита на живота и имуществото на жителите на с.Храбрино чрез предотвратяване на свлачищните процеси в местността „Къмбовица”
 • Да се ограничи разрастването на свлачищните процеси и се възстановят щетите от предишна свлачищна активност
 • Да се осигури безопасно и удобно придвижване на жителите и посетителите на с.Храбрино, с.Извор, с.Бойково, с.Дедево, с.Лилково, с.Ситово, с.Плочник и на хижите „Бряновщица”, „Академик” и „Равнища”
 • Да се повиши качеството на живот и да се подобри жизнената и работната среда на населението на с.Храбрино, с.Извор, с.Бойково, с.Дедево, с.Лилково, с.Ситово и с.Плочник

МОДЕРНИ УЧИЛИЩА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Финансираща програма:  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Стойност на проекта:          5 337 685,94 лв.

Срок на изпълнение:          24 месеца

Цели и очаквани резултати:

 • Да се подобри учебната и работната среда в 6(шест) основни училища: ОУ„Св.Св. Кирил и Методий”-с.Първенец, ОУ„Паисий Хилендарски”-с.Цалапица, ОУ„Христо Ботев”-с. Брестовица, ОУ„Св.Св. Кирил и Методий”-с. Устина, ОУ„Христо Ботев”-с.Крумово и ОУ„Пенчо Славейков”-с.Белащица за провеждане на ефикасна учебно-възпитателна дейност чрез ремонт и обновяване на техния сграден фонд
 • Да се подобри качеството на живот на децата, като се намалят рисковете от заболявания и се създадат условия за спорт
 • Да се осигури социално включване и интеграция на децата от ромското малцинство
 • Да се оптимизират разходите за издръжка на образователните институции, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност
 • Да се повиши привлекателността на училищата