Проект: ,,Строително-ремонти работи за подобряване на материална база на Домашен социален патронаж в село Брестовица, Община ,,Родопи” финансиран от Фонд ,,Социална закрила‘‘ на министерство на труда и социалната политика

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет

Главна Цел: Цел на проектното предложение е подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в с. Брестовица, Община ,,Родопи‘‘ чрез извършване на строителни-ремонтни работи, с цел повишаване на ефективността, условията и качеството на работа на персонала, както и удовлетворяване на потребностите на потребителите на услугата. С  осъществяване на проектните дейности ще се позволи поддържане на високо ниво на хигиена и противоепидемична защита (във връзка с разпространението на COVID-19) в процеса на приготвяне и съхранение на храни. Проектното предложение предвижда строително-ремонтни работи, представляващи текущ ремонт.

Целева Група: Ще бъдат обхванати следните целеви групи потребители на ДСП – Брестовица: възрастни лица с и без увреждания, както и самотно живеещи хора. Във връзка с предстоящите проектни дейности се цели да се увеличи броя на ползвателите на социалнaта услуга – до 65.

Договор за съвместна дейност № РД04-13/01.03.2022г., сключен между Община „Родопи“ и Фонд „Социална закрила“ в град София.

Дата на стартиране:  01.06.2022

Дата на приключване: 30.11.2022

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 36 576,57 лв. с ДДС

Собствено съфинансиране: 4064,06 лв. с ДДС

Обща стойност на проекта: 40 640,63 лв. с ДДС