Проект: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община „Родопи“

Наименование на проекта: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община „Родопи“

Главна Цел:  С настоящото проектно предложение се цели интегрирано пространствено развитие и устойчиво подобряване на инфраструктурата на общината. Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за живот в Община „Родопи“, както и да повиши привлекателността му като туристическа дестинация. Настоящото проектно предложение касае реконструкцията и рехабилитацията на  улица „Христо Данов“ в с. Цалапица, Община „Родопи“, улица „Васил Левски“ в с. Белащица, Община „Родопи“, улица „Капитан Бураго“ в с. Оризари, Община „Родопи“ и улица „Васил Левски“ в с. Брани поле, Община „Родопи“.

Договор № BG06RDNP001-7.001-0112-C02, сключен между Община „Родопи“ и Държавен фонд „Земеделие“

Дата на стартиране: 31.05.2019

Дата на приключване: 31.05.2022

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Европейско финансиране:         983 836.62 лева

Национално финансиране:        173 618.21 лева

Обща стойност на проекта: 1 157 454.83 лева

Изпълнение: Ремонтират ул.„Шипка” в с.Браниполе ; Ремонтират ул.“Васил Левски“ в с.Белащица