Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Наименование на проекта „СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ИГРА“ ДГ“НАДЕЖДА“ С.БРЕСТНИК, ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14722/29.06.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Създаване на здравословна и екологично чиста среда за децата в детската градина. Подобряване на здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито при организирани дейности и игри.

Стойност на проекта: 4987,20 лв.


Наименование на проекта „ ЕКО-КЪТ НА ОТКРИТО“ ДГ„СНЕЖАНКА“ С. КРУМОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14335/27.04.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Осигуряване на нови учебни форми и методи за повишаване на екологичната култура на децата в сферата на опазване на околната среда.

Стойност на проекта: 5000 лв.


Наименование на проекта „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА  – И АЗ УЧАСТВАМ“ ДГ„РОДИНА“ С.УСТИНА, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14670/23.06.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Приобщаване на децата към „зелената идея“ и усвояване на знания и умения за изграждане на екологична култура и формиране на екологично съзнание у всяко дете – Природата се създава, Природата се опазва- чистотата на Природата е в нашите ръце.

 Стойност на проекта: 4886,10 лв.


Наименование на проекта „ЗЕЛЕНОТО СЪРЦЕ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ“ С.ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 13855/29.03.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на децата. Изграждане на интерес у децата и родителите към природата, грижливото отношение  и поемане на лична отговорност за опазването й.

Стойност на проекта: 9999,98 лв.


Наименование на проекта „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ НА МАРКОВО“ С.МАРКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14099/05.04.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Да се изградят умения и навици  на децата и жителите на селото за целесъобразно екологично поведение и възпитаване у тях на общочовешките добродетели и любов към природата.

Стойност на проекта: 9999,17 лв.


Наименование на проекта „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ИГРИ СЕЛО БРАНИПОЛЕ“ С.БРАНИПОЛЕ, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14049/02.04.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Повишаване на екологичното самосъзнание на хората, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и  желание за опазване на околната среда.

Стойност на проекта: 9996 лв.


Наименование на проекта „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД НА СЕЛО БОЙКОВО, ЧРЕЗ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ“ С.БОЙКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 13987/02.04.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Създаване на навици в населението и туристите за опазване на околната среда.

Стойност на проекта: 9924,50 лв.


Наименование на проекта „ЗОНА ЗА ОТДИХ – ЗЕЛЕНИ ИДЕИ“ С.КАДИЕВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 14147/06.04.2021г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2021г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа  към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда и придобитото с общ труд на хората.

Стойност на проекта: 9978 лв.