Процедура: Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Предстоящо отваряне на процедура  „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Условия за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели :