Проект: Повишаване на туристически потенциал на Община „Родопи”, чрез създаване на рекламен видео филм за територията на Община „Родопи” и поставяне на обемни букви в селата с население над 2 501 души – Цалапица, Първенец, Брестовица, Ягодово, Браниполе, Крумово, Устина, Марково

Наименование на проекта: Повишаване на туристически потенциал на Община „Родопи”, чрез създаване на рекламен видео филм за територията на Община „Родопи” и поставяне на обемни букви в селата с население над 2 501 души – Цалапица, Първенец, Брестовица, Ягодово, Браниполе, Крумово, Устина, Марково.

Главна Цел:  Целта на настоящото проектно предложение е да спомогне за постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи, чрез използване на туристическия потенциал на региона; С изработката на филм за територията и обозначаване на 8 населени места с популярните в последно време обемни букви ще се допринесе за развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-19.444 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.

Европейско финансиране:     41 420.00 лева