Прекратяване на тръжна процедура – с.Брестник

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с площ 393 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“ :