Прекратяване на подбор на външен член на одитен комитет в Община „Родопи“

Заповед на И.Д. Кмет на Община „Родопи“ за прекратяване на процедурата по подбор на един външен член на Одитния комитет на Община „Родопи“ за допълване на състава от външни членове :