Предложение на Община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г.

Във връзка с предстоящо предложение на Община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по определяне на основи на размера на ТБО, по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г. до 12:00ч. на 22.12.2023г. в деловодството на Община „Родопи“, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1А, както и на следния електронен адрес : obshtina@rodopi.bg


22 дек. 2023

Справка относно постъпили предложения по Проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г. в Община „Родопи“.