Отмяна на търгове за продажба на ПИ – 295 кв.м. и 1136 кв.м. в с.Бойково

Заповед за прекратяване на търгове с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 295 кв.м. и 1136 кв.м. в с.Бойково, местност „Друма“: