Отмяна на търг за отдаване под наем на ПИ – 11,25 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: поземлен имот с площ от 11,25 кв.м. в с.Златитрап :