Отмяна на търг за отдаване под наем на незастроен терен – 77,25 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 77,25 кв.м. в с.Златитрап за „Магазин“: