Отдаване под наем на спортна площадка – с.Брестник

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Мултифункционална спортна площадка“ с площ 648 кв.м., находяща се в ОУ „Васил Левски“ в с.Брестник :