Отдаване под наем на спортна площадка 648 кв.м. – Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Мултифункционална спортна площадка“ с площ 648 кв.м., находяща се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“ в с-Първенец :