Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001030 „РОДОПИ – ЗАПАДНИ“.

С вх. № 32-01-21/05.03.2021г. от РИОСВ – Пловдив в община „Родопи“  постъпи проект на Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001030 „РОДОПИ – ЗАПАДНИ“.