Обяви на ОСЗ – Родопи

Общинската служба по земеделие – Родопи уведомява заинтересованите лица, че съгласно споразумение за ползване на земеделските земи е изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землищата – с.Цалапица, с.Оризари, с.Първенец, с.Устина и с.Крумово за стопанската 2021 – 2022г.