Обяви и съобщения – Архив 2020 г.

[31 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[31 Декември 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово: [Прочети]


[31 Декември 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Лилково: [Прочети]


[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на общината ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г.до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020 г.не работи с граждани.


[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на служба „МДТ – събиране и контрол“ ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г.до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020г.не работи с граждани, 04.01.2021г. – след 14,00ч.


[14 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Декември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Аста груп“ ООД за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от метални опаковки и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервизна дейност и продажба на части втора употреба“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Гьола: [Прочети]


[08 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[04 Декември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ „Бал Бос – Валентин Балабосов“ за „Цех за производство за пластмасови изделия, чрез шприцоване и проектен кладенец (ТК)“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Декември 2020]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 04.12.2020г. /петък/ е до 16ч.


[19 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Ноември 2020] Във връзка с гроздоберна кампания 2020г., Изпълнителната агенция по лозата и виното напомня на всички производители на винено грозде за задължението им, да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г.: [Прочети]


[16 Ноември 2020] Съобщения до Бойко Богданов и Диана Богданова за представен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Нешовица“: [Прочети]


[13 Ноември 2020] Решение на МОСВ РИОСВ-Пловдив за изменение и/или допълнение на дейностите и местата за третиране на отпадъци на „Райчев транс“ ЕООД: [Прочети]


[13 Ноември 2020] Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив обявява график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021г. – НПТ – пасище, мера, ливади: [Прочети]


[09 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Ноември 2020] Съобщение до Маргарита Янкулова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Бучалото исака“ и образуване УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[09 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[05 Ноември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йордан Каймаканов за „ТИР – паркинг“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Груевица“: [Прочети]


[03 Ноември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Белащица пропъртис“ ООД за „Жилищно строителство, техническа инфраструктура, обслужваща улица и улица-тупик“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Пчелина“: [Прочети]


[30 Октомври 2020] Съобщения до Жана Хаджимишева и Северин Стоянов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Оризари, местност „Острова“ и образуване УПИ „Обществено обслужваща, складова и производствена дейност – шоурум“: [Прочети]


[30 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[27 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Октомври 2020] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за изработване на ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия на „Нетгард“ ООД от съществуваща шахта ШКС 02 /на околовръстен път III-864/ през с.Белащица до с.Брестник“: [Прочети]


[22 Октомври 2020] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за изработване на ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп за ПИ 53833.8.65, през част от ПИ 53833.8.34 и ПИ 53833.8.62 – за селскостопански, горски, ведомствен път“ в землището на с.Оризари: [Прочети]


[22 Октомври 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Смартконсулт 21“ ООД за „Изграждане на осем еднофамилни жилища“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Съобщения до Роберт Миланов и Христо Попов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-2“ и образуване УПИ „Жилищно строителство и обслужваща дейност“: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Съобщение до Магдалена Алексиева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Армаданица“ и образуване УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[22 Октомври 2020] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за изработване на ПУП-ПП за обект „Транспортен достъп за ПИ 53833.8.65, през част от ПИ 53833.8.34 и ПИ 53833.8.62 – за селскостопански, горски, ведомствен път“ в землището на с.Оризари: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Съобщение до Мария Бакларова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-2“ и образуване УПИ „Жилищно строителство и обслужваща дейност“: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Оризари: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Първенец: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Крумово: [Прочети]


[16 Октомври 2020] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г. за землището на с.Кадиево: [Прочети]


[13 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Октомври 2020] Съобщения до Венцислав Савов и „Виза“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща и складова дейност“: [Прочети]


[13 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[07 Октомври 2020] В изпълнение на чл.17, ал.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община „Родопи“ предоставя на всички заинтересованите лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, проведено на 23.09.2020г. /сряда/ от 10.30ч. в сградата на Читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, така постъпилото „Писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане“ по чл.17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС от Възложителя на инвестиционното намерение  „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров: [Обява], [Становище]


[07 Октомври 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лукс пласт ДТ“ ЕООД за „Производствена, складова и обслужваща дейност и сондаж“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Текен пара“ : [Прочети]


[02 Октомври 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Стоицев за „Жилищно строителство с обособяване на 8 бр. УПИ за жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица: [Прочети]


[02 Октомври 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Септември 2020] Във връзка с постъпило в община „Родопи“ писмо  от Министерството на околната среда и води с изх.№ ОВОС -61/21.09.2020г. и в изпълнение на чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме за постъпило в МОСВ уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“ с възложител „Персенк инвест“ ООД : [Обява], [Уведомление]


[25 Септември 2020] Съобщения до Иван Петков и Емил Петков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“ и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[17 Септември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Булгарстой изкопи“ за „Обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали, съхранение на земни маси и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[16 Септември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Методи Гачев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше череши : [Прочети]


[16 Септември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Кърпачева, Константин Тенекеджиев и Александър Танчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Септември 2020] Решение на МОСВ РИОСВ-Пловдив за разрешение на „АДИ Макс строй“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: [Прочети]


[16 Септември 2020] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо  от Министерството на енергетиката с  изх. № Е-08-00-302/14.09.2020г., и в изпълнение на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката  е издало на „ЕУРОСТРОЙ“ ООД, Решение № 552/01.09.2020г. за проучване на строителни материали в площ „Стоянчова чешма – 2“, разположена на територията на  община „Родопи”, област Пловдив, в едно с координатите на граничните точки на площта на разрешението.: [Прочети]


[16 Септември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[14 Септември 2020] Съобщение до Евгени Златанов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“ и образуване на УПИ „Складова, търговска, производствена, административна и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[14 Септември 2020] Съобщение до Николинка Георгиева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[14 Септември 2020] Съобщение до Мариана Матеева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[14 Септември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[01 Септември 2020] Съобщение до Веселина Рангелова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Кепенека-1“ и образуване УПИ „Склад за строителни материали и офис сгради“: [Прочети]


[01 Септември 2020] График за разделното събиране на отпадъци от опаковки за м.Септември 2020 г. в община „Родопи“: [Прочети]


[31 Август 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Август 2020] Съобщение до „Мид комерс 93“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“ и за обект „Обществено обслужваща и складова дейност“: [Прочети]


[28 Август 2020] Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив уведомява заинтересованите лица, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистри на имотите към тях за землищата на ОСЗ-Родопи за стопанската 2020-2021г.: [Прочети]


[24 Август 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ЕООД за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[24 Август 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Стоилов за „Промяна на предназначение на имот за неземеделски нужди за търговска и обслужваща дейност и жилищно строителство“ в ПИ в с.Ягодово, местност „Армаданица“: [Прочети]


[20 Август 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Август 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Август 2020] Съобщения до Костадин Спасов, Атанас Спасов и Златина Гьонева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ и образуване УПИ „Производствена, складова и търговска дейност“: [Прочети]


[17 Август 2020] Съобщение до Георги Чорбов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ и образуване УПИ „Производствена, складова и търговска дейност“: [Прочети]


[17 Август 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2020] Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив обявява график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021г.: [Прочети]


[11 Август 2020] На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община „Родопи” – Пловдив обявява Заповед №РД-02-15-69/03.08.2020г. на Заместник-министъра на регионалното развитите и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП-ПП за обект: Път II-56 ”Пътен възел „Скобелева майка” – път II-86 (Югоизточен обход на Пловдив)“, привеждане от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, в землището на гр.Пловдив, община „Пловдив“ и с.Брестник и с.Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване: [Прочети]


[11 Август 2020] ОСЗ „Родопи“ уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на населени места на територията на община „Родопи“ за стопанската 2020-2021г.: [Прочети]


[03 Август 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за провеждане наа обществено обсъждане на 23.09.2020г. в сградата на читалище „Съзнание“ – с.Първенец на доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец : [Съобщение], [Доклад]


[27 Юли 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ за назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация, във връзка с подадени заявления 94Н-1298-1/09.07.2020г. и 94Ф-129-1/08.07.2020г.: [Прочети]


[20 Юли 2020] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 08.07.2020г.: [Прочети]


[17 Юли 2020] Допълнителна информация-разяснение до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение от „Булгарстрой изкопи“ за „Обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали, съхранение на земни маси и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[17 Юли 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Юли 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Юли 2020] Съобщение до Димитър Манафски за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Бучалото исака“ и образуване УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[13 Юли 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Юли 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за „Жилищно застрояване и реакционни дейности“ в ПИ в землището на с.Бойково, местност „Келевото“: [Прочети]


[10 Юли 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за „Жилищно застрояване и реакционни дейности“ в ПИ в землището на с.Бойково, местност „Божи врач“: [Прочети]


[10 Юли 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за „Жилищно застрояване и реакционни дейности“ в ПИ в землището на с.Бойково, местност „Големи ливади“: [Прочети]


[10 Юли 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Булгарстрой изкопи“ за „Обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали, съхранение на земни маси и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[08 Юли 2020] Съобщение до „ГБН 2018“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Скобелина/Съргичит“ и образуване УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[06 Юли 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община „Родопи“ за „Изграждане на нов стоненобетонен пътен мост над р.Вършелица в регулацията на с.Първенец от о.т.26а до о.т.24“ в ПИ по път Брестовица, Първенец, Марково: [Обява], [Уведомление]


[03 Юли 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ за назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация, във връзка с подадено заявление 94К-752-1/16.06.2020г.: [Прочети]


[02 Юли 2020] Разрешение на Министерство на енергетиката на „К И Инженеринг“ ЕООД – Пловдив за проучване на строителни материали /подземни богатства/ в площ „Щъркелите-2“, разположена в землищата на  с.Цалапица, община „Родопи“ и с.Костиево, община „Марица“ : [Прочети]


[01 Юли 2020] Съобщения до Костадин Иванов и Георги Лазаров за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[30 Юни 2020] Заповед на МОСВ РИОСВ-Пловдив за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001033 „Брестовица“: [Прочети]


[24 Юни 2020] Съобщения до Златка Гайдарова, Ганчо Гайдаров, Йосиф Гайдаров, Рейчал Букова, Мирослава Матюс, Владимир Буков и Иван Трайков за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ за обект „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[24 Юни 2020] Съобщения до Антоанета Аиебелиус, Любомира Начева, Благовест Мастагарков, Иван Парпулов, Христо Кръстев, Мирослав Мастагарков, Таня Апостолова, Иван Мастагарков и Стефан Ганев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и образуване УПИ „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[23 Юни 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Юни 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анна Панайотова за „Жилищно строителство и разширение на полски път“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“: [Прочети]


[22 Юни 2020] Съобщение до Трендафил Керкелов за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Бучалото исака“ и образуване УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[22 Юни 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Юни 2020] На основание чл.114, ал.3 от ЗФВС, община „Родопи” съобщава на всички заинтересовани лица, че за спортен обект – „Спортна зала“ – с.Първенец има заявен интерес за безвъзмездно ползване : [Прочети]


[18 Юни 2020] На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-8/12.06.2020г. на Областен управител на обл.Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-ПП (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линейни обекти: “Уличен водопровод ø 110 и електропровод 20kV, за захранване на ПИ 06077.10.557 по КК на с.Браниполе, община „Родопи”, попадащи в землищата на с.Браниполе, община „Родопи“ и гр.Пловдив, община Пловдив.: [Прочети]


[18 Юни 2020] Решение на РИОСВ-Пловдив за промяна и/или допълване на площадки /на територията на община „Родопи“ за събиране и третиране на отпадъци от „Запрянови 03“ ООД: [Прочети]


[18 Юни 2020] Съобщения до Стоянка Ндируй, Александър Крайнянов, Ангел Павлов, Иван Павлов и Никола Дервишев за одобрен ПУП-ПРЗ за част от ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“ и образуване на УПИ „Площадка за компостиране на зелен отпадък“ и техническа инфраструктура и обслужващи улици, ПУП-ПП за електрификация, за водоснабдяване и за транспортен достъп: [Прочети]


[18 Юни 2020] Съобщение до Стефка Димитрова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“ и образуване на 3 бр. УПИ „Жилищно строителство“ и улица-тупик: [Прочети]


[15 Юни 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Юни 2020] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 13.03.2020г.: [Прочети]


[08 Юни 2020] Съобщение до Мария Хосни за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[08 Юни 2020] Съобщения до Николай Грозев и Латина Грозева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“ и образуване на 3 бр. УПИ „Жилищно строителство“ и улица-тупик: [Прочети]


[03 Юни 2020] Съобщение до Велина Николова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност „Варниците“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[01 Юни 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ланг Мениджмънт България“ за „Изграждане на цех за производство на алуминиеви детайли“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“: [Прочети]


[01 Юни 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Богданов за „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИМУПС/  и търговска дейност с авточасти втора употреба“ “ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“: [Прочети]


[01 Юни 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Май 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[14 Май 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Национална компания  Железопътна инфраструктура“ за обект: „Изграждане на железопътна връзка между ЖП гара Крумово и летище Пловдив“ в землищата на с. Ягодово и с. Крумово: [Обява], [Уведомление]


[11 Май 2020] Община „РОДОПИ“ съобщава за постъпило писмо с вх. № 06-01-84/30.04.2020г. от Областна Администрация в едно със Заповед № РД – 282/09.04.2020год.  относно одобряване на образци за заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите: [Прочети]


[21 Април 2020] Протокол за предоставените мери, пасища и ливади на територията на община „Родопи“ за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.: [Прочети]


[21 Април 2020] Решение на РИОСВ-Пловдив за промяна и/или допълване на площадки /на територията на община „Родопи“ за събиране и третиране на отпадъци от „Мишел транс груп“ ЕООД: [Прочети]


[16 Април 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Агро Юстина“ ЕООД за „Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма от 300 на 1000 броя /кози – майки/“ в ПИ в землището на с.Устина: [Прочети]


[14 Април 2020] Уведомление от РИОСВ–Пловдив, за изработен проект на Заповед за обявление на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000194 „Река Чая“, намираща се в землищата на гр. Асеновград – р-н Долни Воден, р-н Горни Воден, с. Ягодово, с. Крумово – община Родопи, с. Катуница – община Садово, област Пловдив: [Прочети]


[10 Април 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за „Жилищно строителство и транспортен достъп“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[10 Април 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Божидар Симеонов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Ташлъка“: [Прочети]


[07 Април 2020] Съобщение до Владимир Буков за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[07 Април 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Април 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ за разрешение за изработка на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-училище от кв.5 по плана на с.Извор, като отпада УПИ V-училище и се образува нов УПИ V-140, жилищно строителство: [Прочети]


[31 Март 2020] Община „Родопи” съобщава на заинтересуваните лица, че е приет проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за горски автомобилен път местност „Момин мост“ – местност „Тъмраш развалините“ в землищата на с.Бойково, с.Лилково и с.Скобелево: [Прочети].


[31 Март 2020] Община „Родопи” съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Пътна връзка за УПИ 20.977 – производствени и складови дейности“ в ПИ с.Браниполе, местност „Герена“: [Прочети].


[31 Март 2020] Съобщение до Стоян Петков за одобрен ПУП-ПРЗ за част от ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“ и образуване на УПИ „Площадка за компостиране на зелен отпадък“: [Прочети]


[31 Март 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[31 Март 2020] Уведомление от РИОСВ–Пловдив, за изработен проект на Заповед за обявление на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0001033 „Брестовица“, намираща се в землищата на с.Извор, с.Храбрино, с.Брестовица, с.Марково и с.Първенец, община „Родопи“ и землище на община Перущица: [Обява], [Уведомление]


[20 Март 2020] Община „Родопи” съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно захранване – кабел 20 kV и нов БКТП за обект „Хидропонна оранжерия и обслужваща сграда“ в ПИ с.Крумово: [Прочети].


[20 Март 2020] Съобщение до Велина Николова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност „Варниците“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[19 Март 2020] Съобщениe на МОСВ Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ за издаване на разрешително за водовземане на подземни води – един тръбен кладенец в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[13 Март 2020] Съобщение до Фани Николова, че със Заповед № 207/06.03.2020 г. на Кмета на община „Родопи“  се коригира Заповед № 122/06.02.2020 г. на Кмета на община „Родопи“ по отношение на допусната очевидна фактическа грешка: [Прочети]


[13 Март 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Март 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[06 Март 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община „Родопи“ за „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на р. Дедовска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито“ в с.Храбрино, кв.12: [Обява], [Уведомление]


[05 Март 2020] Съобщение до Христо Джугалов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[04 Март 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община „Родопи“ за „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община „Родопи“ в УПИ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“: [Обява], [Уведомление]


[04 Март 2020] ОСЗ „Родопи“ обявява списък на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално и общо ползване по населените места на територията на община „Родопи“: [Прочети]


[04 Март 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[04 Март 2020] Съобщение до Мая Славова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[28 Февруари 2020] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Трасе кабелна линия 0.4 kV за електрозахранване на заслон за ловци в УПИ 50.43 – ловна хижа, идентично с имот с ИД 06447.50.60 по Кадастралната карта на с. Брестник, община „Родопи”, област Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 50.60, 50.61 и 50.34 по Кадастралната карта на с. Брестник, община „Родопи”, дължината на проектното трасе е 143,95 м, съгласно приложеният ПУП-Парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка изработени от лицензиран проектант.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[27 Февруари 2020] Община „Родопи“ съобщава, че на база извършен от РЗИ – Пловдив анализ на водата в с.Брестовица, е установено завишаване стойностите на манган в питейната вода на селото. В тази връзка се забранява използването на водата в с.Брестовица за пиене и приготвяне на храна! Водата може да се използва само за битови цели.


[27 Февруари 2020] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кабел 20 kV от кабелни муфи в поземлен имот с идентификатор 78029.361.314 до ТП „Техническа работилница“ в поземлен имот с идентификатор 78029.350.49 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цалапица, община „Родопи”, област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 78029.207.61, 78029.207.64, 78029.350.66, 78029.350.77, 78029.350.403, 78029.361.314, 78029.362.253, 78029.362.389, 78029.365.78, 78029.365.79, 78029.365.252, 78029.365.918 и 78029.365.925 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цалапица, община „Родопи”, област Пловдив, с дължина на проектното трасе – 2768 м, съгласно приложения ПУП-Парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка изработени от лицензиран проектант.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[27 Февруари 2020] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №24, прието с Протокол №2 от 21.02.2020г. на ЕСУТ при Община „Родопи” – гр. Пловдив е приет проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Прокарване на канализационен колектор (отвеждащ дъждовен канал) за атмосферно чисти води за складове за промишлени стоки и офиси в УПИ 288058 – обществено обслужващи и складови дейности и УПИ 288059 – обществено обслужващи и складови дейности, съответстващи на поземлени имоти с идентификатори 288.64 и 288.66 по Кадастралната карта на с. Цалапица, местност „Арчов бряг“,  община „Родопи“, област Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 288.66, 288.67, 288.297, 361.304, 361.288, 361.305 и 361.306 по Кадастралната карта на с. Цалапица, местност „Арчов бряг“, община „Родопи“, съгласно приложеният ПУП-Парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка изработени от лицензиран проектант.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[26 Февруари 2020] Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020г.: [Прочети]


[26 Февруари 2020] Съобщение до Георги Тодоров за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Зандана“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[21 Февруари 2020] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 05.02.2020 г.:[Прочети]


[20 Февруари 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землището на община „Родопи“:[Прочети]


[19 Февруари 2020] Във връзка с констатирано замърсяване на водите на река Юговска в землището на гр. Лъки и постъпило писмо от „Басейнова дирекция ИБР“, община „Родопи“ уведомява населението на общината, да ограничи ползването на  води от поречието на река Чая поради опасност от замърсяване.


[19 Февруари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Път ІІ-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“:[Прочети]


[19 Февруари 2020] Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект „Път ІІ-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“:[Прочети]


[19 Февруари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Динев, Красимир Стоилов, Христо Атанасов, Божидар Ванчев и Дамян Жечев за „Еднофамилно жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[19 Февруари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Уличен водопровод ø 110 към ПИ 47295.12.8, местност „Могила“ по КК на с. Марково, община „Родопи”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[18 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10, местност „Динките“ по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[17 Февруари 2020] Съобщение до Атанас Джугаланов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Долна калчовица“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[17 Февруари 2020] Съобщение до Бойко Сираков за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[17 Февруари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Уличен водопровод ø 110 от с. Йоаким Груево, община Стамболийски към поземлени имоти с идентификатори 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица, община „Родопи”, на територията на две общини в област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Брестовица, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[10 Февруари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за отлагане на датата – 11.02.2020г. за обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, по искане на фирма „Толи“ ЕООД :[Прочети]


[10 Февруари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-2/23.01.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеeн обект: “Уличен водопровод ø 110 от с.Йоаким Груево, община Стамболийски към поземлени имоти с идентификатори 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с.Брестовица, община „Родопи”, на територията на две общини в област Пловдив.: [Прочети]


[06 Февруари 2020] Съобщение до Никола Дервишев за разгледан проект на ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“ за обект „Площадка за компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“: [Прочети]


[05 Февруари 2020] В Община „Родопи“ постъпи предупредителен сигнал от Областна администрация Пловдив във връзка с възникнало замърсяване с инцидентно изпускане на нефтени продукти от завод „Каучук“ АД – Пазарджик в река Пишманка, вливаща се в река Марица при гр. Пазарджик.

Предупреждаваме населението за възможно замърсяване на водите на река Марица, ограничаване на ползването им и на разпространение на замърсяването.


[05 Февруари 2020] Заповед 108/04.02.2020г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на ПИ /75 кв.м./ с КИ 06447.10.177 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Спас Костадинов и Атанаска Динкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[05 Февруари 2020] Заповед 107/04.02.2020г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /137 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.176 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Спас Костадинов и Атанаска Динкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[22 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иванка Стойчева и Николинка Стоилова за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“: [Прочети]


[22 Януари 2020] :МОСВ – РИОСВ – Пловдив разрешава на ЕТ“Евстати – Евстати Димитров“ да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: [Прочети]


[17 Януари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-1/06.01.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеeн обект: “Уличен водопровод ø 110 към ПИ 47295.12.8 по КК на с. Марково, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив.


[17 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Йонитрейд“ ООД за „Складова база за строителни материали и съоръжение за водовземане“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[17 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Имрен Идризова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява, че съгласно чл. 15 ал. 6 от ЗМДТ се задължава Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория, да представя екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ в Сектор „МДТ – събиране и контрол“ към отдел „Финансова политика“ в едноседмичен срок от съставянето му: [Прочети]


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи, че в срок до 29 февруари 2020г. /§ 28 от ЗИДЗКПО, обн. в ДВ бр. 96 от 2019 г./ следва да предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ в сектор „МДТ-събиране и контрол“, необходимите данни по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ за определянето на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях за новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г. /Акт образец 14/, но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване: [Прочети]


[15 Януари 2020] Годишен план за ползване на дървесина от ГТ на община „Родопи“: [Прочети]


[15 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пегасиу естейтс“ ООД за „Обществено обслужваща, търговска дейност и административни сгради» и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Биволарица“: [Прочети]


[15 Януари 2020] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обекти: “Нов уличен водопровод ø 110 и външно електрозахранване с кабел 20 kV за захранване на ПИ с ИД 06077.10.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Браниполе, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Браниполе, община „Родопи“). 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[15 Януари 2020] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-6/27.12.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“): [Прочети]


[15 Януари 2020] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт, е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[14 Януари 2020] МЗХГ – областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2020 г. в землището на с.Лилково: [Прочети]


[14 Януари 2020] МЗХГ – областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2020 г. в землището на с.Ситово: [Прочети]


[10 Януари 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Мишел Транс Груп“ ЕООД за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); метални опаковки; отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС)“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[10 Януари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Януари 2020] МОСВ – РИОСВ – Пловдив разрешава на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: [Прочети]


[09 Януари 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]