Обяви и съобщения – Архив 2019 г.

Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж

Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:
НИВО А – над 4000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване – до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа
НИВО Б – 4000 – 2000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване – до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 3 часа
НИВО В – 2000 – 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване – до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 5 часа
НИВО Г – под 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване – до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 8 часа.


[31 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Декември 2019] Съобщение до Иван Латинов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[27 Декември 2019] Съобщение до Станка Георгиева, Пеньо Пенев, Снежана Балджиева, Цветан Ставраков, Симона Атанасова – чрез Петранка Атанасова, Петър Маринов,Васил Маринов, Димитър Кемеров, Никола Кемеров, Магда Ковачева, Веселина Викиева, Маргарита Филипова, Величка Даскалова, Иво Даскалов и Ганка Андонова, по повод заявления от Симона Атанасова – чрез Петранка Атанасова, Снежана Балджиева, Цветан Ставраков и жалба от Станка Георгиева, относно имоти в с.Дедево и установяване на несъответствие между границите и ползването на имотите на място и по план: [Прочети]


[19 Декември 2019] Във връзка с влязъл в сила ПУП-ПП на обект : Довеждащи пътища /локали/, осигуряващи достъп /връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ 25+150, уведомяваме собствениците на подлежащите на отчуждаване имоти /на територията на община „Родопи“ – с.Брестник/ за предстоящо отчуждаване и изплащане на равностойно парично обезщетение: [Прочети]


[17 Декември 2019] Съобщение до всички заинтересовани лица за осигуряване на по-дълъг период на оповестяване и възможност запознаване с доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка) в землището на с.Първенец., като за целта се променя датата на провеждане на общественото обсъждане на доклада от 08.01.2020г. на 11.02.2020 г. /вторник/ от 14.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ в с.Първенец, ул.„Съединение“ №57: [Прочети доклад]
Доклада по ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица  всеки работен ден до 10.02.2020г. от 09.00 до 12.30ч. и от 13.00 до 16.00ч. в сградата на община „Родопи“, гр.Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1а, ет.4, ст.№38, тел.032/604-127.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ – Пловдив, в деловодството на община „Родопи“ и в кметството в с.Първенец.


[17 Декември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Малек Насер за „Изграждане на група еднофамилни жилищни сгради 19 бр. и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[17 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Декември 2019] Съобщение до Николай Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Белащица, местност „Долна калчовица“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“, и улица-тупик: [Прочети]


[16 Декември 2019] Съобщение до Светлана Иванова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“, и улица-тупик: [Прочети]


[11 Декември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Декември 2019] Съобщение до Атанас Джугаланов относно проект на ПП за подземна кабелна линия 1kV към проект за изменение на на ПУП-ПРЗ за УПИ в землището на с.Белащица, местност „Долна калчовица: [Прочети]


[10 Декември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Джи ен ен консулт“ ЕООД за „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдеща производствена и складова база“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[06 Декември 2019] Съобщение относно: Провеждане на регионални срещи с представители на микро-, малки и средни предприятия, работодателски организации, синдикати и заинтересовани страни, които желаят да допринесат за разработването на новата „Национална стратегия за малки и средни предприятия“ за периода 2021 -2027г. [Прочети]

В тази връзка всеки желаещ да присъства и да вземе участие в регионалната консултация за Южен централен район в гр. Пловдив, която ще се проведе в конферентната зала на Дом на културата „Борис Христов“ на 11.12.2019 г. (сряда) от 10.30 ч., трябва да се регистрира безплатно тук до 09.12.2019 г.


[29 Ноември 2019] Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Трасе за електропровод 1 kV за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив, като преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.20.71, 47295.20.206 и 47295.20.66 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“), съгласно приложените кадастрални регистри към ПУП-ПП. 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


[29 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Киприда“ ЕООД за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност – складове за метални изделия и строителни материали, производство на метални изделия, търговия с тях и административна сграда, включително изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[28 Ноември 2019] Съобщение до Даниела Трендафилова-Велчева за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Храбрино, кв.9 за отпадане и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[28 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Ноември 2019] Съобщение до всички заинтересовани лица за провеждане на 08.01.2020 г./сряда/ от 14.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, на общественото обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка) в землището на с.Първенец.
Доклада по ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица  всеки работен ден до 07.01.2020г. от 09.00 до 12.30ч. и от 13.00 до 16.00ч. в сградата на община „Родопи“, гр.Пловдив, ул.„Софроний Врачански“№1а, ет.4, ст.№ 38, тел.032/604-127.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ – Пловдив, деловодството на община „Родопи“ и в кметството на с.Първенец.


[27 Ноември 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-5/18.11.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линейни обекти: “Уличен водопровод ø 110 и електропровод 20 kV за захранване на ПИ 06077.10.487 по КК на с. Браниполе, община „Родопи”, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив. [Прочети]


[26 Ноември 2019] Съобщение до Явор Тафков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Брестник, местност „До селото“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“, разширение на полски път: [Прочети]


[22 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Кендов, Николай Тодоров, Атанас Куманов, Николай Куманов и Миглена Маринова за „Жилищно строителство – изграждане на 8 бр. жилищни сгради““ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Кона дере“: [Прочети]


[22 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Ноември 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-3/12.09.2019г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Трасе за електропровод 1 kV за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив”, попадащ в землищата на с. Марково, община „Родопи“ и гр. Пловдив, община Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Марково, община „Родопи“). [Прочети]


[18 Ноември 2019] Съобщение до Петър Каназирски за одобрен ПУП-ПРЗ за включване в регулация на ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Край село“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“, улица и разширение на полски път: [Прочети]


[13 Ноември 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за определяне на комисия за сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на с.Ситово: [Прочети], [График]


[13 Ноември 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за определяне на комисия за сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на с.Лилково: [Прочети], [График]


[13 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Райчев транс“ ЕООД за „„Площадка за третиране на отпадъци /ИУМПС/ и складова база с автопарк““ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“: [Прочети]


[07 Ноември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Любен Варадинов и Петър Варадинов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Златитрап: [Прочети]


[07 Ноември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[07 Ноември 2019] Съобщение до Емил Киров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ и образуване на УПИ „Обществено обслужващи и складови дейности, ведомствена бензино колонка и паркинг за камиони“: [Прочети]


[30 Октомври 2019] Съобщения до Златка Гайдарова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, производствена, складова дейност и автосервиз“: [Прочети]


[23 Октомври 2019] Съобщения до Елена Иванова и „Сисас БГ“ АД за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, производствена, складова дейност и автосервиз“: [Прочети]


[21 Октомври 2019] Съобщение до Стойко Спасов за одобрен план за изменение на кадастралната основа на кв.2, с.Кадиево, като отпадат ПИ с пл.№14 и пл.№15 и се образуват нови имоти с пл.№14 и пл.№15: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Димитров за „Обществено-обслужващи дейности и жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лавър трейд“ ООД за „Изграждане на тръбен кладенец за складова база“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[18 Октомври 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Октомври 2019] Съобщение до Александра Маринова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“ и образуване на УПИ „Производствена, търговска, складова и обществено обслужваща дейност“ и УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[15 Октомври 2019] Съобщение до Гергана Мравкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ и образуване на УПИ „Обществено обслужващи и складови дейности, ведомствена бензино колонка и паркинг за камиони“: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Оризари: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Устина: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Първенец: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Първенец: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Крумово: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Кадиево: [Прочети]


[14 Октомври 2019] Заповед на ОДЗГ – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Цалапица: [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николина Цветкова, Николай Цветанов, Емил Цветанов, Костадин Цветанов и Никола Димитров за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Чилов за „Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“: [Прочети]


[10 Октомври 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Керим Алиосман за „Жилищно строителство в 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Съобщения до „Холандска тройка“ ООД и „Преслав 1“ ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“, разширение на полски път: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Съобщениe до Георги Филкин за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“, разширение на полски път: [Прочети]


[03 Октомври 2019] Съобщениe на МОСВ Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане – един тръбен кладенец в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[03 Октомври 2019] Съобщениe до собствениците на горски територии за стартиране на процедура за закупуване на горски територии между 1 и 50 дка. от Южноцентрално държавно предприятие, с цел комасирането им: [Прочети]


[02 Октомври 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Септември 2019] Съобщениe до Бойко Сираков за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ и образуване на 7 бр. УПИ „Жилищно строителство“ и улица-тупик: [Прочети]


[27 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за „Изграждане на 7 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за „Изграждане на 6 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[25 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илко Гетов, Симеон Гетов, Добрин Доцев и Георги Генчев за „Жилищно строителство и изграждане на тръбни кладенци“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[25 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Гиргинови“ ООД за „Реконструиране, ремонтиране и пускане в експлоатация на цех за галванични покрития“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: [Прочети]


[24 Септември 2019] Съобщениe до Георги Тодоров за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Марково, местност „Зандана“ и образуване на 4 бр. УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[24 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Септември 2019] Община „Родопи” съобщава, че обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредба за ЕО за ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец, е приета и одобрена от РИОСВ – Пловдив: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за „Изграждане на 5 броя двуетажни фамилни жилищни сгради, паркоместа и озеленяване“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Исмаил Хайрулов за „Жилищно застрояване – осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[17 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Трайкова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1, във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект: “Разширение на част от полски път с идентификатор по Кадастралната карта 47295.71.101 за процедура промяна на предназначението му от полски път в път с трайна настилка“ в землището на с.Марково, местност „Чонето“, като площта на засегната част от имотите е съгласно приложеният Регистър на засегнатите имоти от транспортен достъп към ПУП-Парцеларен план.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. : [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Любомир Мазев и Иванка Ангелова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[12 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Фани Николова, Стоян Лайдов и „М С 1“ ООД за внесен проект за ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на 3 бр. УПИ „Жилищно строителство“ и улица тупик: [Прочети]


[12 Септември 2019] Съобщения до Светлана Иванова и Евгени Генчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на 4 бр. УПИ „Жилищно строителство“ и улица тупик: [Прочети]


[05 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[05 Септември 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ПЕЕ Интернешънъл“ ООД за „Изграждане на склад и производствена база за метални изделия с прилежаща административно – битова сграда“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до „Баликс“ ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до Владимир Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на 4 бр. УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[02 Септември 2019] Съобщение до Владимир Паунов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ – жилищно строителство и образуване на УПИ – производствена, складова и търговска дейност, план-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за електрификация и за водоснабдяване от собствен водоизточник в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[02 Септември 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Август 2019] Представяне на обобщена справка, съдържаща анализ по чл. 29, ал. 1, т. 1,2 и 3 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредба за ЕО, преди одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети]


[29 Август 2019] Становище – предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]


[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]


[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]


[29 Август 2019] Общинска служба по земеделие – Родопи уведомява заинтересованите лица, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистри на имотите кам тях за землищата на ОСЗ – Родопи; с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец, с.Цалапица и с.Устина за стопанската 2019 – 2020 г.: [Прочети]


[20 Август 2019] Становище  по екологична оценка на РИОСВ – Пловдив за съгласуване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети]


[20 Август 2019] Заповед на Регионална дирекция по горите – Пловдив във връзка с обявени първично възникнали на болестта Африканска чума по свинете в различни землища: [Прочети]


[14 Август 2019] Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив обявява график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.: [Прочети]


[14 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Август 2019] Съобщение до „Елина кут“ ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“: [Прочети]


[12 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Август 2019] Общинска служба по земеделие – Родопи уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите на землищата на ОСЗ – Родопи; с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец, с.Цалапица и с.Устина за стопанската 2019 – 2020 г.: [Прочети]


[07 Август 2019] Съобщение до Атанас Шишков за разгледан и приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Дедево, курорт „Равнища“ и образуване на УПИ „Туристическо селище, спорт и атракции“: [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Трайкова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ПЕЕ Интернешънъл“ ООД за „Изграждане на склад и производствена база за метални изделия с прилежаща административно – битова сграда“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лайт комерс“ за „Изграждане на автомивка на самообслужване, включващо изграждане на сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[06 Август 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив: [Прочети]


[05 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[01 Август 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ганди Абусаид за „Производство, преработка, складова и обществено обслужваща дейност и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Изворите“: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Импрес“ ООД за „Съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Стоева за „Административно-битова част и автосервиз №1 и №2 със сондаж“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“: [Прочети]


[01 Август 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Костадинов за „Складиране и търговия на моточасти, включващо и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[26 Юли 2019] Съобщения до Константин Червенков и Петър Червенков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност „Долна калчовица“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[25 Юли 2019] Решение на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив за изменение и/или допълнение на дейностите по третиране на отпадъци на „Иса 2000“ ЕООД: [Прочети]


[25 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Елит 2“ за „Производство, обработка, консервиране, пакетиране и съхранение на гъби“ в УПИ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и Метера“: [Прочети]


[24 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[24 Юли 2019] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка на основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.99б от Закона за гражданска регистрация : [Прочети]


[22 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Суверен дивелъпмънтс България“ ООД за „Жилищно застрояване на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоил Ламбрев за „Обществено обслужваща дейност и жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Лаута,Ракелица“: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Мергел 06“ за „Площадка за събиране и разкомплектовка на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти втора употреба“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лайт комерс“ за „Изграждане на автомивка на самообслужване, включващо изграждане на сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Агенция Пътна Инфраструктура“ за „Укрепване на свлачище на републикански път III-862 Първенец-Лилково при км 8+100 до км 8+500“: [Прочети]


[18 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост относно Африканската чума по свинете /АЧС/: [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Импрес“ ООД за „Съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопраг“: [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за „Съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ганди Абусаид за „Производство, преработка, складова и обществено обслужваща дейност и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Изворите“: [Прочети]


[12 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Милена Грубешлиева, Пламен Петров и Петър Бургов за „Изграждане на 7 броя жилищни сгради и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[11 Юли 2019] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: “Трасе за транспортен достъп за УПИ 20.425 – производствена, складова, административна и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[11 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до „Сисас БГ“ АД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз“: [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до Николай Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Белащица, местност „Долна калчовица“ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[10 Юли 2019] Съобщение до Костадин Тотев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“ и образуване на УПИ „Складова, административна, търговска и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[10 Юли 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зин България“ ЕООД за „Нови площадкови съоръжения и технологично оборудване към съществуващо предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили“ в УПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ен – фреш“ ЕООД за „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност – заведение за обществено хранене и административна сграда, производствени халета за механична обработка на метали без галванизация, офис сгради, закрити складове за готова продукция, магазини“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Мергел 06“ за „Площадка за събиране и разкомплектовка на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти втора употреба“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йорданка Стоева за „Административно-битова част и автосервиз №1 и №2 със сондаж“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“: [Прочети]


[10 Юли 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Елит 2“ за „Производство, обработка, консервиране, пакетиране и съхранение на гъби“ в УПИ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и Метера“: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 582/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /4 кв.м./от ПИ с КИ 40004.21.128 с.Крумово, местност собственост на „КЦМ“ АД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 581/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /61 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.180 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 580/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /125 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.181 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 579/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /314 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.289 с.Брестник, местност „Османова могила“ собственост на Даниела Виденова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 578/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /299 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.23 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Трифон Папазов и Костадинка Русева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 577/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /7 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.173 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Нина Симова-Русева и Станимир Русев за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 576/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /111 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.145 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Красимир Книжаров за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 575/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /59 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.120 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на „Манатан Девелоперс“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 574/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /202 кв.м. и 9 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.90 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Иван Чомаков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 573/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /31 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.57 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Атанаска Рангелова, Мария Тодорова, Антоанета Тасева, Златка Татарчева, Надежда Ставрева, Недялка Трачева и Рангел Янков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 572/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /10 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.51 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Стоян Петков и Йордан Йорданов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 571/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /11 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.52 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Стоян Петков и Йордан Йорданов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 570/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /33 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.56 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Атанаска Рангелова, Мария Тодорова и Антоанета Тасева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 569/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /217 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.148 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на „Стефанов Мотърс“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 568/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /141 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.191 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Руд Комерс“ ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 567/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /85 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.198 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Маа-Текс“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 566/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /129 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.190 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Васил Петков и Галина Петкова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 565/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /146 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.152 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Дуад“ ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 564/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /508 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.291 с.Брестник, местност „Османова могила“ собственост на Даниела Виденова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 563/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /122 кв.м./от ПИ с КИ 40004.17.144 с.Крумово, местност „Изворите“ собственост на Златка Татарчева, Надежда Ставрева, Недялка Трачева и Рангел Янков за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 561/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /130 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.178 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Мелек Изет за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 560/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /11 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.170 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Мая Кръстева, Симона Кръстева и Мила Кръстева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 559/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /137 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.176 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Спас Костадинов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 558/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /75 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.177 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Спас Костадинов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 557/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /89 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.156 с.Брестник, местност „Османова могила“ собственост на Георги Йовков и Стоянка Навущанова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 556/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /21 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.287 с.Брестник, местност „Османова могила“ собственост на Йордан Проданов и Данка Проданова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 555/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /45 кв.м./от ПИ с КИ 06447.9.155 с.Брестник, местност „Османова могила“ собственост на Петко Даскалов за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 554/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /162 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.26 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Софка Костадинова за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 553/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /212 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.39 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на Катерина Колева за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 552/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /255 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.199 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Маа-Текс“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 551/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /80 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.201 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Акватек“ ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 550/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /80 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.206 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Алумейк“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 549/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /87 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.200 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Акватек“ ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 548/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /45 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.208 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Алумейк“ ООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[02 Юли 2019] Заповед 547/24.06.2019г. на Кмета на община „Родопи“ за отчуждаване на част /81 кв.м./от ПИ с КИ 06447.10.184 с.Брестник, местност „Изворите“ собственост на „Ербил 1“ ЕООД за довеждащи пътища /локали/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ  25+150.: [Прочети]


[28 Юни 2019] Съобщения до „Илечри истейтс“ ЕООД, „Акт пропъртис“ ООД, Ангелина Топалова, Сияна Николова, Диана Коева, Петя Шишкова, „Новипак 2002“ ЕООД, Александър Калайджиев, Нубар Хованесян, Юлиян Коев, Атанас Аяров, Наталия Аярова и Стойчо Аяров за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ – жилищно застрояване, вътрешни улици-тупик в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до Елена Тодорова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Сазлъ тарла“ за обект „Жилищно застрояване“ и улица-тупик: [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до Софка Масалджиева за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ – производствена, търговска, складова, обществено обслужваща дейност и жилищно строителство в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“: [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщение до „Ланг Мениджмънт България“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ – обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз в землището на с.Браниполе, местност „Герена“: [Прочети]


[26 Юни 2019] Съобщения до Димитър Петров, Иван Петров и „Империал риъл естейт“ ЕООД за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ – жилищно застрояване, вътрешни улици-тупик в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[26 Юни 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Път II-56 „Пътен възел Скобелева майка – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)“ привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 – основен ремонт“: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Тенев за „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко-продажба на употребявани автомобили“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Стайчева за „Изграждане на сондажно водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоил Ламбрев за „Обществено обслужваща дейност и жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Лаута,Ракелица“: [Прочети]


[24 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за „Изграждане на складова дейност, магазини, административни офиси и сондаж“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Юни 2019] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка на основание чл.405а от Изборния кодекс, във връзка с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданска регистрация : [Прочети]


[10 Юни 2019] Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за изграждане на „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване” в с.Първенец: [Прочети], [Нетехническо резюме], [Екологична оценка]


[10 Юни 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Найденова за „Изграждане на складова база за промишлени стоки“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[30 Май 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Май 2019] Съобщения до „Холандска тройка“ ООД и „Преслав – 1“ ЕООД за внесен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ за обект „Жилищно строителство“: [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зин България“ ЕООД за „Нови площадкови съоръжения и технологично оборудване към съществуващо предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Нат 2004“ ООД за „Садкова инсталация за интензивно риборазвъждане“ в ПИ в землището на с.Кадиево, местност „Исака“ и с.Цалапица, местност „Паша махала“: [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев за „Изграждане на складова дейност, магазини и административни офиси“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[29 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[22 Май 2019] Обявление относно довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от КМ 14+860 до КМ 25+150, попадащи на територията на общините: Родопи, Куклен и Асеновград: [Прочети]


[15 Май 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Почилеев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[03 Май 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Април 2019] Съобщене за депозирана молба от Иванка Андонова за обявяване на смърт на лицето Петър Харбалов от с.Първенец: [Прочети]


[18 Април 2019] Съобщения до Пенка Димитрова, Олга Петкова, Дина Мирчева, Петър Калафиров, Мартин Калафиров и Елена Калафирова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ – производствена, складова и търговска дейност в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[17 Април 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Стоянов за „Изграждане на нов търговски център – включващ магазин и складове за промишлени стоки и офис помещения“ в ИД в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Суверен дивелъпмънтс България“ ООД за „Жилищно застрояване на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Почилеев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ен – фреш“ ЕООД за „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност – заведение за обществено хранене и административна сграда, производствени халета за механична обработка на метали без галванизация, офис сгради, закрити складове за готова продукция, магазини“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Април 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Станимир Вълев, Павлин Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за „Автосервиз с обществено обслужване и производствена и складова дейност“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Април 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[08 Април 2019] Съобщения до Лиляна Недкова, Николай Недков и Донка Манукян за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ – складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[08 Април 2019] Съобщения до Светослав Казаков, Костадин Шишков и Неделчо Младенски за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ – жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[29 Март 2019] Съобщения до Добрин Катерински, Руси Катерински, Евтим Евтимов, Спаска Марина, Христо Николов, Ирина Примова, Ангел Примов, Анета Костова и Георги Камбуров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“: [Прочети]


[29 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Март 2019] Съобщения до Румен Пенев и Милко Доевски за внесен проект за ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Производствена, складова и търговска дейност“ в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дивайс“ ЕООД и Елица Йовкова за „Изработване на ПУП за обект – склад за промишлени стоки в новоотреден УПИ -XX“ в землището на с.Брестник, кв.88 – стопански двор: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дивайс“ ЕООД и Елица Йовкова за „Изработване на ПУП за обект – склад за промишлени стоки в новоотреден УПИ -I“ в землището на с.Брестник, кв.88 – стопански двор: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Савов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“: [Прочети]


[26 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев за „Автосервиз с обществено обслужване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[26 Март 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, проведено на 13.03.2019г.: [Прочети]


[25 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[21 Март 2019] Съобщение до Стефка Кузева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ – складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност в землището на с.Брестник, местност „Шарпавица“: [Прочети]


[21 Март 2019] Съобщение до Цветелина Четрафилова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ – жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[21 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщения до Юлиян Коев, Тонка Казакова, Стойчо Аяров, Атанас Аяров, Петя Шишкова, Методи Граматиков, Анастасия Господинова, Наталия Аярова, Нубар Хованесян, Александър Калайджиев, Тинка Калайджиева и Делка Петрова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ – жилищно застрояване в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщение до Тодор Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ – жилищно строителство в землището на с.Марково, местност „Стопански двор“: [Прочети]


[20 Март 2019] Съобщение до Живко Чаушев за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ – производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция и ремонт на селстопанска техника и оранжерии в землището на с.Крумово, местност „Овощна градина“: [Прочети]


[19 Март 2019] Съобщение до Радка Чобанова-Димова за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ – складова, търговска и обществено обслужваща дейност в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ви проект инвест“ ЕООД за „Складова база за промишлени стоки, включително и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Казланча“: [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илиян Вълканов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Бахчите“: [Прочети]


[18 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Ангелиев и Любомир Ангелиев за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Кепенека-3“: [Прочети]


[18 Март 2019] Съобщение до „Паркмед 1“ ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ – складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[15 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[14 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Весела Тошева-Илчева за „Жилищно застрояване – 5 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“: [Прочети]


[14 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Тера Юстина“ ООД за „Изграждане на къщи за гости и бунгала“ в ПИ в землището на с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[14 Март 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Март 2019] Съобщение до Иво Спасов за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ – жилищно застрояване и гаражи в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“: [ати]


[11 Март 2019] Съобщение до Елена Мънева за одобрен ПУП-ПРЗ и образуване на УПИ – склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в землището на с.Марково, местност „Стопански двор“: [Прочети]


[07 Март 2019] Съобщение до Дию Диев за внесен проект за изменение ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ – жилищно строителство в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Стефан Дикарло за дължима на община „Родопи“ сума – съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение: [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Красимир Джиговечки за внесен проект за изменение ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ и образуване на УПИ – жилищно строителство в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Пепа Христева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ – складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност в землището на с.Брестник, местност „Шарпавица“: [Прочети]


[06 Март 2019] Съобщение до Магдалена Георгиева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ – жилищно строителство в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Гиргинови“ ООД за „Реконструиране, ремонтиране и пускане в експлоатация на цех за галванични покрития“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мирослав Стоянов за изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ за обществено обслужващи функции и складови дейности в землището на с.Брестник, местност „Долни брантии“: [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Нелас – авточасти“ ООД за „Складова база за авточасти и офиси“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Ангелиев и Любомир Ангелиев за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в ИД в землището на с.Златитрап, местност „Кепенека-3“: [Прочети]


[05 Март 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дриймс Пропърти“ ЕООД за „Почистване на речното легло от наносни отложения на участък от р.Марица на територията на с.Цалапица – община Родопи и с.Костиево – община Марица“: [Прочети]


[05 Март 2019] Съобщения до Георги Йовков, Иван Тошев и Василка Тошева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност „Шарпавица“: [Прочети]


[05 Март 2019] Съобщение до заинтересованите лица за внесен ПУП-ПП за обект: “Оптична кабелна линия на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща шахта ШКС 02 /в с. Белащица/ през с. Браниполе до големи клиенти в община „Родопи”, област Пловдив, преминаващи по улици от уличната мрежа на с. Белащица и с. Браниполе и местни пътища в землищата на същите села: [Прочети]


[01 Март 2019] Съобщениe до Атанаска Янева за вписването и като собственик по давностно владение на ПИ в землището на с.Дедево, местност „Агова ливада“: [Прочети]


[28 Февруари 2019] Съобщениe до Атанас Киров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ за „Мобилен бетонов център – бетоновъзел“: [Прочети]


[25 Февруари 2019] Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО – Пловдив, проведено на 15.02.2019г.: [Прочети]


[25 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лъки травел“ ЕООД за „Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със СПО“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: [Прочети]


[25 Февруари 2019] Заповед №150/20.02.2019г. за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в териториалния обхват на община „Родопи“: [Прочети]


[21 Февруари 2019] Съобщение на Областна Дирекция „Земеделие“ – Пловдив, относно пасищни животни (коне): [Прочети]


[21 Февруари 2019] Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.: [Прочети]


[19 Февруари 2019] Съобщения до „Тракия пропърти груп“ ООД, Мария Тотева, Методи Пенчев и Петър Милушев за одобрена Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Марково, местност „Исака“ за „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[19 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Февруари 2019] РИОСВ – Пловдив уведомява за издаден регистрационен документ  на „Деворекс“ ЕАД, с който се изменят и/или допълват количествата разрешени отпадъци, третирани на площадките на фирмата: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от инж.Пламен Спасов – кмет на община „Родопи“ за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ за „Площадка за изграждане на компостираща инсталация“ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев и Албена Иванова за „Жилищно строителство и ТП“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дончо Гочев, Владимир Коруев и Иван Султанов за „Складове, магазини и офиси“ в ИД в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщение до Атанаска Тончева за одобрен проект на ПУП-ПЗ на ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“ за обект „Сграда за селскостопански машини“: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщение до Ангелина Чакърова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ за обект „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[18 Февруари 2019] Съобщения до Аспарух Михайлов, Евгений Генчав, София Михайлова, Дончо Михайлов, Тодор Михайлов, Блага Михайлова, Иван Михайлов и Стоян Михайлов за съобщен одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ за обект „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[15 Февруари 2019] Съобщение до Любомир Бакърджиев, че във връзка с депозирано заявление от Гергана Джангозова за осигуряване на достъп до притежавания от нея УПИ в землището на с.Брестовица, е назначена комисия за извършване на оглед: [Прочети]


[11 Февруари 2019] Съобщения до Найден Кандиларов и Кирил Кандиларов за одобрен проект на ПУП-ПРЗ и ПП, план-схеми за електрификация, за водоснабдяване и транспортен достъп в землището на с.Първенец, местност „Гюла бадемлика лесо“, като се образува УПИ – жилищно строителство: [Прочети]


[11 Февруари 2019] ОСЗ „Родопи“ обявява списък на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално и общо ползване по населените места на територията на община „Родопи“: [Прочети]


[08 Февруари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[08 Февруари 2019] Съобщение до Живко Вълчанов, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност „Блато“, е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Мария Диварова, че във връзка с депозирано нейно искане, Кметът на община „Родопи“ не е компетентен да разрешава спорове от частно-правен характер, възникнали между гражданско правни субекти: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Терминали“ ЕАД за доизграждане на „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Валентин Стоянов за „Търговски център“ в ИД в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лиляна Ралева за „Изграждане на шоурум“ в ИД в землището на с.Оризари, местност „Острова“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Селтур 2015“ ЕООД за „Къща за гости и ограда“ в УПИ в землището на с.Дедево, местност „Дулчувица“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Панчо Стоянов, Деляна Стоименова, Емил Янев и Гергана Гавраилова, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност „Блато“, е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Светослава Тодорова, Елица Георгиева и Божидар Стоянов, че във връзка с депозирано заявление от Георги Тахчиев за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Дедево, местност „Блато“, е издадена Заповед за учредяване на право на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Нели Дъбова, че във връзка с депозирано заявление от Юлия Иванова за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Марково, местност „Пичковец“, са извършени последващи действия по изясняване на фактическото положение: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Мариана Димитриадус, че във връзка с депозирано заявление от Атанас Шопов и Атанас Жеков за учредяване на право на преминаване през съседен имот в землището на с.Брестник, съгласно чл.36 от ЗОСИ е назначена комисия за определяне мястото на преминаване: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Божидар Савов, управител на „Ей ейч би джи 1“ ООД, че във връзка със заявление за предприемане на процедура по чл.34 от ЗСПЗЗ за ПИ в с.Брестник е необходимо представяне на документи за собственост, ведно с актуални скици на цитираните ПИ: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Динко Славов, че във връзка със сигнал депозиран по електронен път в община „Родопи“ и адресирани и неполучени изходящи писма, е необходимо потвърждение чрез полагане на собственоръчен или електронен подпис: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Никола Райчев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Георги Хрисков, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Съобщение до Йордан Райчев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[05 Февруари 2019] Съобщения до Георги Гозманов, Димитрия Христакова, Васил Христев, Даниела Тошкова, Николай Х. Панайотов, Николай Й. Панайотов, Донка Александрова и Зоя Ангелова за одобрена Заповед за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ за обекти „Шоурум за строителни материали“ и „Хоспис, социални и обществено обслужващи дейности“: [Прочети]


[01 Февруари 2019] Писмо от Заместник Министър – Председателя на Република България : Относно изпълнение на инвестиции във водоснабдителната и канализационна (ВиК) инфраструктура със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“: [Прочети]


[30 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Терминали“ ЕАД за доизграждане на „Интермодален терминал в южен централен –  район на планиране в България – Пловдив“ с.Златитрап: [Прочети]


[30 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за „Монтиране на 2 бр. товарни везни, о г.фис и измиващо устройство за товарни автомобили“ за дооборудване на действащата кариера над с.Белащица: [Прочети]


[29 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дани – 2018“ ЕООД за „Производствена, складова и търговска дейност – база за дигитален печат на рекламни материали и офиси, включително сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ – Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за „Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със  СПО“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ – Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за „Жилищно строителство и складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Бучалото Исака“: [Прочети]


[29 Януари 2019] РИОСВ – Пловдив уведомява за постъпило инвестиционно предложение за „Складова база за авточасти и офиси и сондаж“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[24 Януари 2019] Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава : На основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с.Крумово и с.Ягодово, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ /брой 7 – 22.01.2019г./ заинтересовените лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив .


[23 Януари 2019] Съобщение до Аспарух Вълчанов, Ганчо Гайдаров, Нина Пейчева, Йосив Гайдаров, Станимира Василева, Константин Йорданов, Руси Русев, Йорданка Теофилова, Павел Павлов и Мартин Кънчев за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“ за обекти „Жилищно комплексно застрояване“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[23 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пропърти корект 2016“ ООД и „Ира транс 2015“ ЕООД за „Производствена, складова и търговска дейност – изграждане на сгради за преработка и съхранение на дървен материал, включващо изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: [Прочети]


[17 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Пловдив за „Реализация на втори етап на РДНО с.Цалапица до кота +30/+36 в билото/ и инсталация за предварително третиране на отпадъци“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Паша махала“: [Прочети]


[10 Януари 2019] Годишен план за ползване на дървесина от ГТ на община „Родопи“: [Прочети]


[09 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юлия Деведжиева за „Жилищно строителство и изграждане на сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“, с изработване на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство: [Прочети]


[09 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лайт комерс 2005“ ООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Брестовица, местност „Еленец“: [Прочети]


[09 Януари 2019] Съобщение до Иванка Милова за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Оризари, местност „Острова“ за обекти „Жилищни сгради с допълващо застрояване и басейн“, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[09 Януари 2019] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-117/28.12.2018г. на Министъра на регионалното развитите и благоустройството за прекратяване на административно производство по Заповед №РД-02-15-135/23.12.2016г. на Заместник-министъра на регионалното развитите и благоустройството в частта за допускане за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за извън урбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта елементи на техническата инфраструктура, за Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив – Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IVот АПК на основание чл.56, ал. 4 от АПК.: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Илия Лулчев, Васил Тотев, Атанас Тотев и Георги Георгиев за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ за обекти „Жилищно строителство“ и улица-тупик: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Георги Гозманов, Димитрия Христакова, Васил Христев, Даниела Тошкова, Николай Х. Панайотов, Николай Й. Панайотов, Донка Александрова и Зоя Ангелова за изменение/изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ за обекти „Шоурум за строителни материали“ и „Хоспис, социални и обществено обслужващи дейности“: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщение до Елена Динкова за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Тръновица“ за обекти „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[08 Януари 2019] Съобщения до Георги Димитров и Деница Такева за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[08 Януари 2019] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Проданов за „Търговска складова база за промишлени стоки“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“: [Прочети]


[04 Януари 2019] Всички регистрирани пчелари имат възможност да подадат заявления за подпомагане по мерките и дейностите от Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. На сайта на ДФЗ е публикувано съобщение за предстоящото отваряне на новия прием по програмата от 07.01.-18.01.2019 г.


[04 Януари 2019] МЗХГ – областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2019 г. в землището на с.Лилково: [Прочети]


[04 Януари 2019] МЗХГ – областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив одобрява споразумение на масивите за ползване на ливади , разпределени между ползвателите за календарната 2019 г. в землището на с.Ситово: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Даниел Недев, Николинка Барбутска, Деница Димитрова, Костадин Такев, Деляна Белишка и Бранимир Белишки за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Благовест Ташев, Мария Иванова и Стефка Симеонова за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Храбрино, местност „Скелето“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[04 Януари 2019] Съобщения до Веска Росенова-Иванова и Марин Димов за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Тръновица“ за обекти „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[04 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[03 Януари 2019] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщение до Георги Ганчев за съобщен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Дедево, местност „Топила“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщения до Боянка Павлова, Вера Павлова, Десислава Павлова и Кръстина Цветкова за одобрен проект на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, промишлена и складова дейност: [Прочети]


[02 Януари 2019] Съобщения до Ваня Тодорова и Величка Тошева за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Тръновица“ за обекти „Жилищно застрояване“: [Прочети]