Обяви и съобщения – Архив 2018 г.

[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дорина Плачкова и Пламен Илиев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Зандана“: [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Стратева, Елена Стратева и Христина Стратева за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Брестовица, местност „Чолбалъка“: [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стойчо Стоев за „Промяна на предназначението на ПИ за жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: [Прочети]


[28 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Антоанета Неделчева за „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ, образуване на УПИ за жилищно строителство, с цел изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ за ПИ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщение до Марияна Ванчева за одобрен проект на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, промишлена и складова дейност: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщение до Янка Георчева за съобщен изработен проект на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност „Старите гробища“ за обект „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[28 Декември 2018] Съобщения до „АБС дивелапментс“ ООД за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ за обекти „Жилищно застрояване, производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщение до Трендафил Ландов за съобщен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Дедево, местност „Топила“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщение до Петя Чолакова за съобщен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ за обект „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщения до Никола Шуманов, Елена Димитрова, Елена Стоилова и Магда Каназирска за съобщен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност „Бялата воденица“ за обект „Производствена, складова и търговска дейност“, разширение на полски път: [Прочети]


[27 Декември 2018] Съобщения до Василка Донева, Петко Плачков, Стефанка Гайдарова и Вера Тоскова за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ за обект „Жилищно строителство“: [Прочети]


[19 Декември 2018] Съобщения до Георги Георгиев, Васил Величков, Костадинка Величкова, Стоил Величков, Карамфила Величкова и Василка Василева – Дамянова за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ за обект „Жилищно строителство“: [Прочети]


[18 Декември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Декември 2018] Съобщение на МОСВ – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за публично обявяване за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от тръбен кладенец в ПИ в землището на с.Крумово, с цел на заявеното водовземане – водоснабдяване за други цели: [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Актуал индъстрис“ ООД за „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи и измиване на площадки и алеи на търговски комплекс за промишлени стоки с административна част“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ралев и Иван Гърев за промяна на предназначението на ПИ, отреждане на осем броя УПИ за „Жилищно застрояване“, улица-тупик и разширение на полски път в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Асенов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Декември 2018] Община ”Родопи” съобщава за изготвен доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Чакъла“: [Прочети]


[13 Декември 2018] Съобщение до Велика Паскалева за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Тръновица“ за обекти „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[13 Декември 2018] Съобщение до Иванка Манева, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[10 Декември 2018] Съобщения до Аспарух Вълчанов, Емилия Вълчанова и Петко Вълчанов за съобщен в община „Родопи“ проект за изработка ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ за обекти „Жилищно застрояване, производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[07 Декември 2018] Съобщение до Запрянка Мишкова, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лайт комерс 2005“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестовица, местност „Еленец“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Куков“ ЕООД за „Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Кавен ирадис“ ЕООД за „Складова и логистична база, бензиностанция и офиси“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юлия Деведжиева за „Жилищно строителство“ 6 бр. новообразувани УПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Асенов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Керемедчийницата“: [Прочети]


[06 Декември 2018] Съобщения до Виолетка Динкова, Гергана Каръмджова, Донка Манукян, Георги Карапанов, Стефана Тошева, Николай Недков, Лиляна Недкова, Галин Ганчев и Елена Ганчева за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ за обект „Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини“: [Прочети]


[05 Декември 2018] Съобщение до Любомира Спасова за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[04 Декември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Дамян Киров за съобщен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в с.Марково, местност „Бялата воденица“ за обект „Производствена, складова и търговска дейност“, разширение на полски път: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщения до Снежана Тороманова и Костадин Спасов за одобрен план за изменение на кадастралната основа, отпадане и образуване на нови ПИ в с.Ситово, кв.1: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Съобщение до Георги Георгиев за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ за обект „Жилищно строителство“: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за „Жилищно строителство за изграждане на 5 бр. жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Храбрино, местност „Св.Марина“: [Прочети]


[30 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Славова, Иванка Нецова, Михаил Нецов и Стефка Нецова-Амети за „Жилищно застрояване “ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Прав камък“: [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщения до Катя Костадинова и Красимира Костадинова-Иванова за съобщен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[29 Ноември 2018] Съобщение до Атанаска Тончева за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“ за обект „Сграда за селскостопански машини“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за „Безвредно производство, складове и администрация“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Трифонов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Симеон Здравчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“: [Прочети]


[23 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Андонов за „Селскостопанска сграда – навес за съхранение на селскостопанска техника и инвентар“ в ПИ в землището на с.Брестовица, местност „Енчовица“: [Прочети]


[22 Ноември 2018] Съобщения до Блага Михайлова, София Михайлова, Дончо Михайлов, Аспарух Михайлов, Иван Михайлов, Стоян Михайлов, Самуил Михайлов, Тодор Михайлов и Евгений Генчев за съобщен в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност „Захаридиево“ за обекти „Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация и електроснабдяване: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[20 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Иванов за съобщен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ, отпадане и образуване на УПИ в с.Първенец, кв.74: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Томи арт строй“ ООД за „Изграждане на складова база за промишлени стоки с офиси“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Текне пара“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоянка Димитрова за „Жилищно застрояване “ в ПИ в землището на с.Храбрино, местност „Св.Марина“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за „Жилищно застрояване “ в ПИ в землището на с.Брестовица, местност „Алчака/пожара“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Тодорова за „Магазин за мото-екипировка“ в УПИ в землището на с.Златитрап, кв.27: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов за „Жилищно застрояване “ в ПИ в землището на с.Бойково, местност „Келевото“ и местност „Божи врач“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елка Николова за „Жилищно застрояване “ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Янлъза“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Кехайова за „Жилищно застрояване “ в новообразуван имот в землището на с.Брестник, местност „Бабина вода“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Митков и Недялка Каукова – Миткова за „Ателие за дизайн и изработка на изделия от метал “ в УПИ в землището на с.Крумово, местност „Гюбрето: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Велика Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност „До селото“ за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до „Паркмед 1“ ЕООД за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ на ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ за обект „Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини“: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Съобщение до Теодора Тончева за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПЗ без промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“ за обект „Сграда за селскостопански машини“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване: [Прочети]


[19 Ноември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщения до Невена Диева, Екатерина Неделева, Райна Павлова и Райна Костова за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път: [Прочети]


[16 Ноември 2018] Съобщение до Йорданка Филчева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност „До селото“ за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Дончо Иванов, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Петя Митева, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Стоянов, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Ноември 2018] Съобщение до Екатерина Галинова, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Робуста“ ООД за „Производствени халета и складове за машини и апарати за хранително вкусовата промишленост и изграждане на сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Меров строй“ ООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Офис лидер“ ЕООД за „Магазин и складове за промишлени стоки, офис, автосервиз и сервиз за битова техника и изграждане на сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Топилна и сушилна техника“ ООД за „Оборудване на изследователски център по топло-масообмен и сушене“ в УПИ в землището на с.Брестник, кв.24: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщения до Георги Георгиев, Любка Мънева, Дафинка Христофорова, Господин Мънев, Веска Райчева и Пенка Александрова за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Стопански двор“ за обект „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Костадин Николов за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Брестник, местност „Шарпавица“ за обект „Складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност“: [Прочети]


[13 Ноември 2018] Съобщение до Пламен Гевурски за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“ за обект „Жилищно застрояване и гаражи“: [Прочети]


[12 Ноември 2018] МЗХГ – областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив определя график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г., НТП – пасище, мера и ливади: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Кавен Ирадис“ ЕООД за „Складова и логистична база“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ралев и Иван Гърев за  изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, образуване на осем броя УПИ, улица-тупик и разширение на полски път за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Шопов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[08 Ноември 2018] Решение на РИОСВ за разрешение на „Фероком“ АД за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка в с.Златитрап, местност „Камиша“: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Стопански двор“ за обект „Жилищно застрояване“: [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Антоанета Топалова за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ, отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[05 Ноември 2018] Съобщение до Димитър Аганасов за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[01 Ноември 2018] Съобщения до Димитрия Елкина и Таня Елкина за внесен в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ за обект „Складова, търговска и обществено обслужваща дейност“, разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Мария Понева за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“ за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[31 Октомври 2018] Съобщение до Людмила Терехова за одобрен ПУП-ПРЗ представляващ земеделска земя с променено предназначение, отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“ за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за „Автосалон“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Филип Филипов за „Градински център“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Антоанета Неделчева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Храбрино, местност „Гемишевото“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пропърти корект 2016“ ООД и „Ира транс 2015“ ЕООД за „Производствена, складова и търговска дейност“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лем моторс“ ЕООД за „Сервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили и фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Райчев транс“ ЕООД за „Цех за производство на машини за хранителната промишленост и офис“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“: [Прочети]


[30 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Райчев транс“ ЕООД за „Склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Средока“: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94М-1443-1/17.10.2018г., с резултат – съставяне на протокол : [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщение до Атанас Киров за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ за обект „Бетонов център – бетоновъзел“: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Съобщения до Деляна Чотова и Марин Топалов за внесен за разлеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ и образуване на четири нови УПИ в землището на с.Марково, кв.49: [Прочети]


[29 Октомври 2018] Обявление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56)“ и на обект „Път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден“ на територията на област Пловдив: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за „Изготвяне на ПРЗ, застрояване и промяна на предназначението на ПИ“ за обект „Жилищна и обществено – обсужваща дейност (автосервиз)“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Трейд ИТ“ ООД за „Изготвяне на ПУП-ПРЗ и застрояване на ПИ, промяна на предназначението на земеделска земя“ за обект „Жилищно строителство и магазини“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Шато Марково“ ООД за „Сграда за отглеждане на животни – кравеферма и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство – 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища“ в ПИ в землището на с.Кадиево, местност „Могилата“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Касабов и Румяна Христова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветалина Четрафилова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Кадиево, местност „Могилата“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Костадин Чилингиров, Жоржета Гешева, чрез Радослав Гешев, Станимира Стоименова и Радослав Гешев за „Изготвяне на ПРЗ и промяна на предназначението на ПИ, обособяване на 4 броя УПИ“ за обект „Жилищно строителство – свободно застрояване, разширение на съществуващ полски път и улица-тупик“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анета Паунова, Тоно Паунов, Александър Линков, Калина Линкова и Маргарита Линкова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Димитър Атанасов за внесен за разлеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на два нови УПИ в землището на с.Ягодово, кв.2 по плана за стопански двор за стопанска дейност: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Рангел Ганджев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[16 Октомври 2018] Съобщение до Асен Караташев, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за землищата на селата на територията на община „Родопи“: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Съобщения до Димитър Йорданов и Петър Тафров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност „Тировете“ за производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[15 Октомври 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Надка Джиговечка за внесен за изработка в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ за обект жилищно строителство: [Прочети]


[12 Октомври 2018] Съобщение до Васил Шопов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност „Арманица“ за жилищно строителство, разрширение на полски път: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Петко Ангелов БГ“ ЕООД за „Разширение на съществуващ обект – крайпътен комплекс, обществено обслужваща, производствена и складова дейност, ТИР паркинг“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Янев и Петър Тепавичаров за „Складова и търговска дейност – автосалон и магазин за нови авточасти“ в ПИ в землището на с.Оризари: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митка Йошкова, Елисавета Баева, Донка  Караджова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Гогова чешма“: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Униспед инс“ ЕООД за „Сграда за логистика, складови дейности, митнически терминал и административна сграда“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Идея груп“ ООД за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в ПИ и УПИ в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Информация за постъпило писмо от Министерството на енергетиката с вх.№ 04-22-5/08.10.2018год. , с което сме уведомени, че Министъра на енергетиката е издал на „БУЛТЕМ“ ООД, гр.Пловдив, ул.”Стефан Беркович“ , ет. 3, ап. 2, решение № 490/26.09.2018г. за „Проучване на строителни материали в площ „Бахчата“, землище на село Брестовица, Община „Родопи“ на площ 0,40 км2: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Стоянов за „Склад за селскостопанска продукция“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодорка Димитрова, Мария Шаламанова, Васка Николова, Анна Дечева, Кичка Димова, Веска Дечева, Сергей Тошев и Донка Гемишева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“: [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от инж. Пламен Спасов – Кмет на община „Родопи“ – Пловдив за „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в УПИ в землището на с.Ягодово, местност „Беговица“: [Прочети]


[02 Октомври 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Първанов за „Жилищно строителство“ в ПИ №49.37, №49.38, №49.120  в землището на с.Брестник, местност „Падината“: [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство – 14 нови УПИ за 14 бр. еднофамилни жилища“ в ПИ в землището на с.Кадиево, местност „Могилата“: [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лусине Гъдева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[28 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за „Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)“ в ПИ в землището на с.Ситово, местност „Преспите“: [Прочети]


[28 Септември 2018] Съобщения до Кирил Кандиларов и Найден Кандиларов за внесен за разлеждане в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ в землището на с.Първенец, местност „Гюла бадемлика лесо“ за обект жилищно строителство, разширение на полски път: [Прочети]


[28 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 361.481 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, област Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 361.481, 361.6, 361.5, 361.314 и 361.4 по Кадастралната карта на с. Цалапица, община „Родопи”, дължината на проектното трасе е 313,08 м.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[26 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до Елена Масалджиева и Надежда Делибашева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност „Прогона“ за производствена, складова и обслужваща дейност, разрширение на полски път: [Прочети]


[25 Септември 2018] Съобщения до „Ем Ай Джи моторс“ ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност „Бялата воденица“ за склад за промишлени стоки, разрширение на полски път: [Прочети]


[20 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алу Коста 2017“ ЕООД за „Предприятие за производство на дограма със складове и офиси“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[20 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Трендафилов за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ – жилищно строителство“ за УПИ по КРП на с.Белащица: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ – жилищно строителство“ за УПИ по КРП на с.Ягодово и образуване на УПИ „За обществено обслужване – културни и реакционни дейности: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пергелов“ ЕООД за „Изграждане на площадка за приемане, съхранение, третиране и рециклиране на строителни отпадъци, включващо изграждане на нов сондажен краденец“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Гьола“: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДГ „Надежда“ за „Изграждане на нова площадка за игра на деца от 0 до 3 години и от 2 до 6 години“ в УПИ VI-детски ясли в землището на с.Брестник, кв.75: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Тодор Праматаров за „Жилищно строителство“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.38: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Куков“ ЕООД за „Изграждане на логистична складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси, включително сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ИФК 2004“ ЕООД за „Склад за селскостопанска техника“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Паша махала“: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Николов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Извор: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Грозев за „Изготвяне на ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и обединение на УПИ“ за обект „Жилищно строителство – свободно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[19 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Актуал индъстрис“ ООД за „Тръбен краденец“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[19 Септември 2018] Съобщение до Величка Бояджиева, Костадин Тотев, Красимир Бояджиев, Маник Бояджиева, Пенка Божкова, Петър Т. Бояджиев, Петър Ю. Бояджиев, Райна Георгиева и Светлана Стоева за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност „Пиринчийката“, за жилищно застрояване, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[18 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от община „Родопи“ за „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Ягодово, община „Родопи“: [Прочети]


[17 Септември 2018] Съобщения до Дафинка Стоянова за внесен за разлеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ по КК на с.Цалапица, местност „Керима“ за склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция и две улици, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, водоснабдяване: [Прочети]


[14 Септември 2018] Съобщения до Снежана Малинова и Александър Гаджалов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Ягодово, местност „Агълите“, за автосервиз: [Прочети]


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Септември 2018]Община „Родопи”, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, в участъка от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно) на територията на община „Родопи“, област Пловдив.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Областна администрация Пловдив, стая 220 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[13 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №19, прието с Протокол №6 от 24.07.2018г. на ЕСУТ при Община „Родопи” – гр. Пловдив е приет проект на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Магазин и склад за фуражи с офис“ в УПИ 002191 – крайпътен комплекс, бензиностанция, газстанция, магазин за промишлени стоки, склад и офиси /ПИ 2.201 по КК/, местност „Тировете“, землище с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив /на път II-86, “път I-8-Пловдив-Асеновград-Смолян” при км 11+33-ляво/ през поземлени имоти с идентификатори 2.1332 и 2.1334 /части от стар ПИ 2.1280/ и поземлени имоти с идентификатори 2.1337 и 2.1339 /части от стар ПИ 2.1281/ в землището на с. Белащица, община „Родопи“, като площта на засегната част от имотите е съгласно проложеният Регистър на засегнатите имоти от транспортен достъп към ПУП-Парцеларен план.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Во мебел“ ЕООД за „Цех за производство на мебели“ в УПИ в землището на с.Крумово, местност „Орта хан“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Сателит 73“ ЕООД за „Цех за сглобяване на модулни мебели със складови помещения и административно-битова сграда“ в УПИ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше-череши“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Петко ангелов БГ“ ЕООД за „Разширенеие на обект: Обществено обслужваща и складова дейност, ТИР паркинг“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Оникс трейд 73“ ООД за „Шоурум, демонстрационна зала и складова част за козметична дейност“ в УПИ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше-череши“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Милуш Черепов и Венелина Черепова за „Изготвяне на ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ и образуване на два броя УПИ-та, улица-тупик и разширение на полски път“ за обект „Обществено обслужваща, производствена и складова дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лукойл България“ ЕООД за „Изменение на съществуващо разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район, в част: цел на водовземане и разрешени количества за водовземане“ в УПИ в землището на с.Крумово, местност „Изворите“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кремена Филипова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дани -2018“ ЕООД за „Производствена, складова и търговска дейност“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Богдан Сяров за „Ферма за отглеждане на животни (10 бр. ездитни коне)“ в ПИ в землището на с.Ситово, местност „Преспите“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Андреев билд“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алу Коста 2017“ ЕООД за „Предприятие за производство на дограма със складове и офиси“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „А1 България“ ЕАД за „Преустройство по БС 3468 Krumovo на „Теленор България“ ЕАД и БС PVD 0717.AOO Krumovo с честотен обхват 900-2100Mhz на „А1 България“ ЕАД“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.29: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александра Кирякова за „Провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ“ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Елена Атанасова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/ в кадастралния план на с.Ситово, кв.1, ПИ №36: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Вера Павлова, Десислава Павлова, Кръстина Цветкова, Боянка Павлова и Марияна Ванчева за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина, кв.2 за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, винарска изба, складови дейности: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщение до Тодор Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност „Бозалъка“, за жилищно строителство, разширение на полски пътища и ПУП-ПП за трасета за електрификация и водоснабдяване: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Орлин Керин и Николай Ангелов за одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за отпадане на УПИ и образуване на нови УПИ в с.Храбрино, кв.9: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Сава Рашков, Николай Рашков и Станка Рашкова за внесен за разлеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Брестник, местност „Често ореше-череши“: [Прочети]


[12 Септември 2018] Съобщения до Димитринка Жекова и Мария Мирчева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение УПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност „Ченгене баир“, за жилищно застрояване, разширение на полски път, улица-тупик и ПУП-ПП за трасе за електрификация: [Прочети]


[11 Септември 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Гергана Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Магдалина Костова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестовица, местност „Прогона“ за производствена, складова обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Иван Грънчаров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Марково, местност „Захаридиево“ за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Съобщение до Йордан Янков  за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Белащица, местност „Горни грамади“ за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[10 Септември 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Димитър Мравков с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Нина Мравкова с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Община ”Родопи” съобщава на Рангел Порязов с адрес: с.Ягодово, ул.“Черно Море“ №22, че във връзка с административна преписка, образувана по повод заявление с вх.№53-778-2/15.05.2017г., депозирано от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/, гр.София, е прието Решение от 18.05.2018г. на комисия, назначена със Заповед №307/22.03.2018г. на Кмета на Община „Родопи“: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Нивера 09“ ЕООД за „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ „Дом за възрастни хора“ в землището на с.Първенец: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кристина Палашева за „Изграждане на склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Илиян Филипов за „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ с цел ПП на земеделска земя и отреждането и за складова, търговска и производствена дейности“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Вълчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светла Николова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зоя Барашка, Георги Чинин, Георги Зидаров и Анет Зидарова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „М-А рент“ ЕООД за „Складова база за промишлени стоки“ в УПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Попова за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Дора Господинова за „Жилищно строителство“ в имот в землището на с.Брестник, местност „Варник“: [Прочети]


[30 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Василка Статева за „Обществено обслужващи и складови дейности“ в ПИ и част от полски път в землището на с.Брестник, местност „Долни брантии“: [Прочети]


[30 Август 2018] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община „Родопи” обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018г. на Областен управител на област Пловдив, с която е разрешено да възложи изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“, попадащи на териториите на общините: „Родопи“, Куклен и Асеновград, в област Пловдив.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед на Кмета на община „Родопи“ за заличаване на адресни регистрации по постоянен и  настоящ адрес, за които е установено, че са в нарушение на чл.140а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012г. за фукциониране на Единната система за гражданска регистрация, на следните лица: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Христина Сънденова за внесен в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Брестник, местност „До селото“, за обект: „Жилищно строителство“: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Катерина Деянова за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност „Често ореше – вишни“ за жилищно строителство, улица-тупик, разширение на полски път: [Прочети]


[29 Август 2018] Съобщение до Васил Михайлов за одобрен ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ и образуване на УПИ в с.Брестник, местност „Горни брантии“, за складова и обществено обслужваща дейност, разширение на полски път: [Прочети]


[27 Август 2018] Съобщение до Ибрям Латифов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Устина, кв.2, УПИ -цех за рибопреработвателно предприятие и ФЕЦ, УПИ – винарска изба, УПИ – складови дейности: [Прочети]


[27 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в с.Брестник, местност „Османова могила“ за обекти „Магазин и склад за мебели: [Прочети]


[17 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Таня  Аврамова, Мария Чолакова и Иванка Иванова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Никола Дишев за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Скобелица/Съргичит“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Митко Коевски за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Хаджиосманица“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Вълчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ди енд ди вилидж“ ООД за „Комплексно жилищно строителство, жилищно строителство и техническа инфраструктура“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Ставрев и „Лидер динамик“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за „Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг в УПИ I-201024“ и „Паркинг за автомобили със СК в УПИ II-201024“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“: [Прочети]


[16 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов за внесен в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност „Чиирите“, за обект: „Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност“ и улица-тупик: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие – Родопи  на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления издава Заповеди за определяне на комисии за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 – 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Общинска служба по земеделие – Родопи  на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на ОСЗ -Родопи : с.Белащица, с.Браниполе, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2018 – 2019 г.: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Любен Филипов, представляващ ПК „Съгласие“ – с.Белащица, че поради непремахване на преместваемо съоражение – „Навес“, поставено в петно – „Навес с маси на закрито“ пред заведение в УПИ II-Магазин за обществено хранене в с.Белащица, община „Родопи“ започва на процедура по чл.65 от ЗОС /принудително изземване на владяния имот/: [Прочети]


[13 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[13 Август 2018] Съобщение до Елена Иванова за внесен в община „Родопи“ проект за ПУП-ПРЗ и ПП  на земеделска земя в с.Браниполе, местност „Чиирите“, за обект: „Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност“ и улица-тупик: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Шато Марково“ ЕООД за „Сграда за отглеждане на животни – кравеферма за 200 броя крави и торохранилища – торова лагуна“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Сийка Коджабоюкова за „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІV- 224 – Дом за стари хора/“ в ПИ в землището на с.Бойково: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вибком“ ООД за „Животновъдна ферма и производствена и складова дейност – /мандра/“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Петров кладенец“: [Прочети]


[09 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ирена Модеер за „УПИ I-201024 –Пункт за техническо обслужване на автомобили с паркинг за автомобили, УПИ II-201024 – Паркинг за автомобили и трафопост“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Орта хан“: [Прочети]


[09 Август 2018] Съобщение до Александра Бръскова и „Тирас 2003“ ЕООД за одобрен проект за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, Стопански двор „Запад“ за складова, търговска и обществено-обслужваща дейност: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Виа Милано 7“ ЕООД за „Изграждане на шоурум и склад със сондажен кладенец“ в УПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев, Бисер Попов и „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Ченгене баир“: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Орхидея груп“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Пловдив за „Реализация на втори етап на РДНО с.Цалапица и инсталация за предварително третиране на отпадъци, генерирани от територията на общините членове на РСУО – Пловдив“ в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[08 Август 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Драгиев и Ко“ ООД за „Организиране на площадка за третиране на отпадъци от асфалт и площадка за съхранение на хумус, почва и изкопани земни маси“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Харманчетата“: [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до Хатидже Мусова за съставен акт за констатиране на непълноти /грешки/  в кадастралния план на с.Устина, който засяга ПИ №208: [Прочети]


[06 Август 2018] Съобщение до „Тракия дери“ ООД за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник, местност „Кабата“ УПИ за автомагазин и автосервиз „Ауди“: [Прочети]


[02 Август 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимир Папукчийски, Надежда Меразчиева-Папукчийска, Таня Тодорова и Георги Меразчиев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Червенака“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „М трейдинг“ ЕООД за „Цех за производство, разфасофка, пакетиране , съхранение и търговия нахранителни добавки  “ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „М-С 1“ ООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „М-С 1“ ООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Панчо Радев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Червенака“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Айпет“ ЕООД за „Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили “ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“: [Прочети]


[27 Юли 2018] Съобщение до Рада Ранчева и Христо Годжев за внесен в община „Родопи“ за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП в с.Брестник,кв.13 за УПИ и улица-тупик: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Мария Понева и Людмила Терехова за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност „Манастирски път“, за разширение на УПИ на обект: „Жилищно строителство“: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Катерина Гешева за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ  в с.Златитрап, местност „Камиша“ за база за метали, производство на арматурни и метални заготовки, разширение на полски път: [Прочети]


[26 Юли 2018] Съобщение до Бойко Богданов за издадена Заповед на Кмета на община „Родопи“ проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност „Гюбрето“: [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Трендафил Кънев за „Жилищна сграда“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Варниците“: [Прочети]


[24 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пламен Страхилов за „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на ягоди и салати“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Източен бейкър“: [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Димитър Петров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ в с.Ягодово, местност „Агълите“ за жилищно застрояване: [Прочети]


[23 Юли 2018] Съобщение до Сълзица Витанова за издадена Заповед на Кмета на община „Родопи“ проект за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се  в погрешно изписване на номерата на новообразуваните УПИ в с.Крумово, местност „Гюбрето“: [Прочети]


[23 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава за издадена Заповед за разрешено изменение на ПУП-ПР за УПИ в с.Марково, местност „Фиданлъка“: [Прочети]


[20 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект „Кабел 20kV от БКТП „Сигма“ до кабелни муфи в имот 40004.24.192“ по Кадастралната карта на с.Крумово: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лидер динамик“ ЕООД – Рангел Ставрев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Маяк-М“ АД за промяна предназначението на земеделска земя „Складови и търговски дейности“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Гьола“: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Михайлова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“: [Прочети]


[17 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Жанета Пападопова-Георгиева, Галин Пападопов и Боян Георгиев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Перформ комерс“ ЕООД за „Изграждане на трафопост /БКТП/ „Марково резорт -2″ 2x630KVA“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Перформ комерс“ ЕООД за „Изграждане на кабелно ел.захранване 20 KV от БКТП „Марково резорт -1“ до БКТП „Марково резорт -2“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ангел Парнаров за „Автосервиз и офис“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Лангишки блок“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава за внесен проект за ПУП-ПП за обект „Кабелиране и изменение на част от въздушна линия средно напрежение (ВЛСрН) „Овощарски институт“ от КРУ на КТБ „Беломорски“ до муфи пред ВС „Марково“ по Кадастралната карта на с.Марково: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Чилов за „Обществено обслужващи дейности – автосервиз и гараж“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нурхан Али за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алиник“ ЕООД – Сийка Караджова-Ванкова за „Цех за производство на пелети“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Орта хан“: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“: [Прочети]


[09 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за „Промяна предназначението на имот и образуване на 7 броя УПИ за Жилищно застрояване и инфраструктура“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Тракия органик фарм“ ООД за „Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземна вода (един брой тръбен кладенец)“ в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Витал дент – АГППСП“ ООД за „Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ – хоспис (Дом за социални грижи с настаняване на възрастни лица)“ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Иванов за „Проект за изработване на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ – Дом за стори хора“ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[06 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Добриков, Надка Джиговечка, Мария Каймакова, Георги Даскалов, Ангелина Чакърова и Емил Джиговечки за „Жилищно строителство на 10 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[06 Юли 2018] Съобщение до Румен Каймаканов за одобрен ПУП-ПРЗ в с.Цалапица, местност „Плоска“ за производствена и складова дейност: [Прочети]


[05 Юли 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: С Решение № 124 прието с Протокол № 08 от 21.06.2018 г. се дава съгласие община „Родопи“ да сключи Договор за дарение на идеен проект и ПУП – Парцеларен план за обект „Локални платна на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км 17+000 (дясно)“, на територията на община „Родопи“ с Областна администрация – Пловдив. [Прочети]


[04 Юли 2018] Становище на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ след общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ : [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Титан-ХХ“ ООД за „Производствени, обществено обслужващи, търговски и складови дейности“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Тировете“: [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Мария Анастасова за „Складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Мерата“: [Прочети]


[03 Юли 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ „Кръстю Чунчуков“ за „Шахтов кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Кукленски път“: [Прочети]


[02 Юли 2018] Съобщение до Александър Гаджалов, Мария Груева и Стоил Александров за внесен в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с.Ягодово, местност „Агълите“, за обект: „Автосервиз“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за обществено обсъждане на 01.08.2018 на инвестиционното предложение от „К И Инженеринг“ ЕООД за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в консеционна площ „Щъркелите“ в землището на с.Цалапица – община „Родопи“ и с.Костиево – община „Марица“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр.Пловдив“ в населените места – с.Брани поле, с.Белащица, с.Брестовица, с.Устина, с.Крумово, с.Ягодово, с.Марково, с.Първенец, с.Цалапица, с.Брестник, с.Бойково: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Медицински център – д-р Антон Тонев“ ЕООД за „Жилищно строителство и медицински център за пластична хирургия“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Перформ комерс“ ЕООД за „Трафопост (БКТП) „Въздушно-кабелен преход (ВКП) 20KV на съществуващ електропровод 20KV „Овощарски институт – Бяла Черква“; кабел 20KV от ВКП 20KV до БКТП „Марково резорт-1“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Перформ комерс“ ЕООД за „Трафопост (БКТП) „Марково резорт -1″ 800 KVA“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пергелов“ ЕООД за „Изграждане на площадка за приемане, съхранение и рециклиране на строителни отпадъци“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Гьола“: [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Надка Джиговечка за „Жилищно строителство на 10 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Скорпион 73 – Диана Серафимова“ ООД за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 014032 в с.Крумово от жилищно строителство в „Дом за стари хора“ в землището на с.Крумово : [Прочети]


[25 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вибком“ ООД за „Животновъдна ферма и производствена и складова дейност (мандра)“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Петров кладенец“: [Прочети]


[25 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[22 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за „Добив на строителни материали – мрамори за трошен камък в участък „Калоян“ от находище „Белащица“ на площ 50.534 дка“ в землището на с.Белащица : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Зайков за „Обществено обслужваща дейност и ЗОХ – автомивка и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Ягодово : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Автотранспорт и механизация България“ АД за „Производствена, складова, търговска и обществено – обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Корен Вакъв“ : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стефан Ганев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Томас Петров и Константин Петров за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ : [Прочети]


[20 Юни 2018] Информация за заповед за назначаване на комисия, за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено заявление № 94Д-1200-1/04.06.2018г., с резултат – съставяне на протокол : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Иванов и Десилава Иванова за „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за смяна на статут на земеделска земя за жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ : [Прочети]


[18 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Медицински център – д-р  Антон Тонев“ ЕООД за „Изменение на ПУП-ПРЗ  – болница“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчиййката“: [Прочети]


[18 Юни 2018] Съобщение до Митко Кехайов и Мехмед Кехайов за издадена заповед на Кмета на община „Родопи“ за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП и образуване на нов УПИ в с.Устина, местност „Тепето“, за обществено обслужваща дейност, търговия, спорт и рекреация, къща за гости, разширение на полски пътища : [Прочети]


[15 Юни 2018] Съобщение до Паун Курделов за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност „Арманица“, за обекти: „Жилищно строителство“, „Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности“ : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Надежда Делибашева за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестовица, местност „Прогона“, за обект „Производствена, складова и обслужваща дейност“ : [Прочети]


[12 Юни 2018] Съобщение до Георги Спасов за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност „Арманица“, за обекти: „Жилищно строителство“, „Жилищно строителство с обществено обслужващи дейности“ : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Букет“ ЕООД , за „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ в землището на с.Кадиево, местност „Гьола“, кв.2 – стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Инстал инженеринг СВ“ , за „Хале за метални заготовки“ в ПИ в землището на с.Браниполе, стопански двор : [Прочети]


[11 Юни 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Викинг – Т“ ООД за „Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Кону дере“ : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Стайков – „Стийлнекс“ ЕООД, за „Цех за производство на метални изделия“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Шопарови миндали“ : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ен фреш“ ООД, за „Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии“ в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Макао България“ ООД, „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ : [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниел Димитров за „Магазин за хранителни стоки, аптека и офис“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Юни 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанаска Бамбалова, Илия Бамбалов, Стоян Антонов за „Жилищно строителство и ООД – 14 броя жилищни сгради с офиси и магазин за промишлени стоки (битова техника)“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ : [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщения до Иван Грънчаров и Недялка Лилова за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност „Захаридиево“, за обекти: „Жилищно строителство“, вътрешна улица: [Прочети]


[05 Юни 2018] Съобщение до Марийка Тодорова за издадена заповед на Кмета на община „Родопи“ за поправка на фактическа грешка, допусната в заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Оризари, местност „Острова“: [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщение до Васил Михайлов за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Брестник, местност „Горни брантии“, за обект: „Складова и обществено обслужваща дейност“ : [Прочети]


[31 Май 2018] Съобщения до Антоний Янков и Йордан Янков за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност „Горни грамади“, за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик : [Прочети]


[31 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Икотех“ ЕООД и „Амтур“ ЕООД за „Две складови сгради с административна част и проектен СК“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[28 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Виза“ ООД за „Складова база за промишлени стоки и сервиз, сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[25 Май 2018] Съобщения до Иванка Вълчанова, Анастасия Иванова и Силвия Ковачева за  одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ в с.Първенец, местност „Ташлъка“: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Прокс – 2“ ООД за „Производство на железен сулфат“ в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Виолета Драганова – Базми за „ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на новообразуван ПИ“  в землището на с.Брестник: [Прочети]


[22 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славчо Ставрев за „ПУП/ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ за жилищно строителство“  в землището на с.Първенец: [Прочети]


[18 Май 2018] Обявление за приет с протокол на ЕСУТ проект на ПУП-ПП за обект „Изменение по време на строителството на трасе на нова кабелна линия 20kV“ на територията на землищата на с.Храбрино и с.Първенец: [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до „Ем Ай Джи моторс“ ЕООД за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Марково, местност „Бялата воденица“, за обект „Склад за промишлени стоки“ : [Прочети]


[17 Май 2018] Съобщение до Атанас Атанасов за внесен в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Белащица, местност „Горни грамади“, за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик : [Прочети]


[17 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Недевски и Дияна Недевска за „Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии, включващо и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Атаро клима“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ „Глюк – Боян Чалъков“ за „Център за мероприятия /сватби, семинари/ с ресторантска част и помещения за настаняване“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Меров-строй“ ООД за „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Маргаритов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Май 2018] Разрешение от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив на „Саграда“ ООД да извършва дейности по третиране на отпадъци: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Зюлфи Карасалихов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йордан Стайков и Катерина Стайкова за „Шоурум, офиси и складове за промишлени стоки“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Диана“ ООД за „Търговия и складова дейност“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Сопер“ ЕООД за „Парти център и сладкарски цех“ в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теофил Велков и Йордан Радев за „Провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за обект : „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Цветелина Четрафилова за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Асен Мишев и Николай Петров за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Стойчева за „Производствена и складова дейност“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[11 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петър Дамянов, Тодор Дамянов, Венцислав Дамянов, Георги Росинов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[10 Май 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Май 2018] Съобщение до Панко Симеонов за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП в с.Ягодово, местност „Агълите“, за обекти „Жилищно застрояване“ : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до Рангел Дачев за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ в с.Цалапица, местност „Арчов бряг“ : [Прочети]


[08 Май 2018] Съобщение до „Тирас 2003“ ЕООД за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор „Запад“: [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Домейн юстина“ ЕООД за „Фотоволтаична централа до 30 kW за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /склад за съхранение на готова продукция/“ в ПИ в землището на с.Устина: [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за обществено обсъждане на ДОСВ на инвестиционното предложение  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“: [Прочети]


[04 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Станимир Грозданов за „Производствени и складови дейности“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Май 2018] Становище на РДНСК – Южен централен район относно строителството на „Предприятие за биологични сладка и конфитюри и студенопресовани биологични масла“ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Тодор Иванов за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Брестник, местност „Бозалъка“, за обект „Жилищно застрояване“ : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Дора Чотрева за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ в с.Първенец, местност „Ташлъка“ : [Прочети]


[03 Май 2018] Съобщение до Йорданка Щраус за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в с.Златитрап, местност „Камиша“ за обект „База за метали, производствона арматурни и метални заготовки“, разширение на полски път: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Актуализация и допълване на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км.14+860 до км.25+150 с обща дължина 10,290 км. област Пловдив“, част „Отводняване“ и част „Отводнителни и напоителни полета““: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Васил Шишков за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Палеогруп“ ЕООД за „Изграждане на складове за съхранение на строителни материали и офиси, включително сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алба-мед-58 д-р Александра Багрова АИППМП“ ЕООД, „Алба-мед-86 д-р Велислав Николов АИППМП“ ЕООД и „Аля-17“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Амлог“ ЕООД за „Тръбен кладенец“ в ПИ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ани Георгиева за „Производствена и складова дейност“ в ПИ в землището на с.Крумово: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Диана“ ЕООД за „Автомагазин и сервиз АУДИ“ в ПИ в землището на с.Брестник: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ен фреш“  ООД за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност и крайпътен комплекс, търговска и обществено обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зосимадон“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Катя Найденова за „Обществено и делово обслужване – детска градина“ в ПИ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Марина Райчева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пимк инвест“ АД за „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект „Мобилен бетонов център“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Стоян Чаталбашев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Тодора Димова и Инна Цертий за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица, стопански двор „Запад“ : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщение Димитринка Жекова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Първенец, местност „Ченгене баир“ : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Светлана Стоева, Атанас Шишков, Костадин Тотев и Десислава Горанова за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП  в с.Марково, местност „Пиринчийката“, за обект „Жилищно застрояване“ : [Прочети]


[02 Май 2018] Съобщения до Иванка Рангелова, Николай Рангелов, Калинка Григорова и Драга Кузманова за  одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Кадиево, за „Цех за преработка на селскостопанска продукция“ : [Прочети]


[18 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Април 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пимк инвест“ АД за „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на обект „Мобилен бетонов център“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Импрес“ ООД за „Производствена, складова и обществено – обслужваща дейност“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Биопродукт 2007“ за „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Б.Мастагарков и Н.Мастагаркова за „Обществено обсужващи и складови дейности“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Агро север 67“ ЕООД за „Предприятие за преработка на плодове чрез сушене и производство на оцет“ в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от СД „Петроника 2000 – Гръблев и сие“ ЕООД за „Производствена и складова дейност“ в поземлен имот в землището на с.Брестовица: [Прочети]


[16 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Евро строй кънстракшън“ ЕООД за „Оползотворяване на отработени смазочни масла в хидравлична и мазилна системи на Трошачно-сортировъчна инсталация“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[16 Април 2018] Съобщение за одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ в землищено на с.Цалапица: [Прочети]


[11 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП „Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване“ в с.Първенец: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Анелия Добрева за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за „Производствена, складова, търговска и обществено обсулжваща дейност“ в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Макао България“ ООД за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Наско Талев за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ен фреш“ ООД за „Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, ремонт на селскостопанска техника и оранжерии“ в поземлен имот в землището на с.Крумово: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Стойчев за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Викинг-Т“ ООД за „Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зоосимадон“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[10 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зоосимадон“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Арто Забуян за „Жилищна сграда и гараж“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Бонка Чернева за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борис Карапанов за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Карапанов за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Сити вю парк“ ООД за „Жилищно строителство, техническа инфраструктура и ПС, техническа инфраструктура и ТП, спорт и рекреации“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[04 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „МГ Логистик“ ЕООД за „Жилищно строителство“ в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Павлова за „Изграждане на цех за производство и съхранение на сушени плодове и зеленчуци“ в поземлен имот в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за „Добив на строителни материали – мрамори за трошен камък в участък „Калоян“ от находище „Белащица“ на площ 50,534 дка“ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Магдалена Попарова за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Нат 2004“ ООД за „Разполагане на изчислителен център“ в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Перформ Комерс“ ЕООД за „Изграждане на улична канализация – колектор 1“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Викинг-Т“ ООД за „Изграждане на складова база с шоурум и сондажен кладенец“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Април 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Светлозар Фръков и Иван Иванов за „Изграждане на складова база за плодове и зеленчуци и административна сграда“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[27 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Николай Дончев за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Белащица: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за РПИП за обособена територия, обсужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вексил“ ЕООД за „Изграждане на къща за гости“ в поземлени имоти в землището на с.Дедево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Златанов за „Изграждане на склад за селскостонаска техника“ в поземлен имот в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Тракия органик фарм“ ООД за „Изграждане на водоземно съоръжение за добив на подземна вода“ в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Пик консулт 1“ ЕООД за „Изграждане на малък спортен центърс футбулно игрище и обслужваща го сграда“ в имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[22 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Руси Иванов за „Изграждане на автосервиз“ в поземлен имот в землището на с.Ягодово: [Прочети]


[15 Март 2018] Протокол от Общото събрание на РСУО „Пловдив“: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „МГ Логистик“ ЕООД за изграждане на „Жилищно строителство“ в поземлени имоти в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Галинка Атанасова Стайчева за изграждане на „Производствена и складова дейност“ в поземлен имот  в землището на с.Белащица: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Трендафилов Рангелов, Димитър Стойчев Тодоринов, Екатерина Енева Ракидова за „Жилищно застрояване“ в 3 нови урегулирани поземлени имота в землището на с.Дедево: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Теодора Новакова Новакова за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот след изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землището на с.Марково: [Прочети]


[15 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Христо Любомиров Петров за „Жилищно застрояване“ в поземлен имот в землището на с.Марково: [Прочети]


[13 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Иммопроект“ ООД за изработване на ПУП-ПРЗ за „Дом за стари хора“ в землището на с.Храбрино: [Прочети]


[06 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алика“ ЕООД за „Изграждане на производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности“ в землището на с.Марково: [Прочети]


[06 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[02 Март 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[01 Март 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Палеогруп“ ЕООД за „Производствена, складова и търговска дейност“ в землището на с.Марково: [Прочети]


[28 Февруари 2018] Съобщения за решение на ЕСУТ за разгледан и приет ПУП-ПРЗ на поземлен имот – земеделска земя за процедура за промяна на предназначението и образуването на УПИ – жилищно строителство в с.Брестник: [Прочети]


[27 Февруари 2018] Списък на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2018/2019г. по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ на територията на община „Родопи“: [Прочети]


[27 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дрийм Хоум 1“ ЕООД и „Александра-04“ ЕООД за „Изменение на ПУП-ПРЗ и организиране на производство на алуминиева и ПВЦ дограма“ в землището на с.Белащица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[26 Февруари 2018] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Зосимадон“ ООД за „Жилищно строителство –  11 нови УПИ за 11 бр. еднофамилни жилища“ в землището на с.Кадиево: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[23 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Решение № 09-ДО-1089 -2 от 08.02.2018 год. за дейности с отпадъци на „ВИС СТРОЙ 1“  ЕООД: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „КАРОЛИНА КО“ ЕООД за „Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда“ в землището на с.Цалапица: [Прочети]


[22 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „НАП 2004“ ООД за изграждане на „Водно огледало /водохранилище/“ в землищата на  с.Кадиево и с.Цалапица: [Прочети]


[21 Февруари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Първенец: [Прочети]


[19 Февруари 2018] Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „АТЛАС 65“ ЕООД за изграждане „Крайпътен обект, ресторант, магазин, складови и производствени дейности“ в местност „Сракет“, с.Цалапица: [Прочети]


[16 Февруари 2018] Обявление за приет проект на ПУП-ПП за обект: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА УПИ 020098 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ЧРЕЗ НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD Ф225”, попадащ в териториите на две общини: „Родопи“ и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община “Родопи”): [Прочети]


[15 Февруари 2018] Информация за преценяване необходимост от извършване на ОВОС от Вайлет Агро ЕООД, с.Кадиево: [Прочети]


[15 Февруари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[12 Февруари 2018] Съобщения за одобрен проект за изменение на ПУП  на кв.12 в с.Храбрино: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в община „Родопи“ проект за изменение на ПУП-ПРЗ и образуване на нов УПИ в с.Цалапица: [Прочети]


[06 Февруари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево: [Прочети]


[05 Февруари 2018] Разрешение на „Петрол Сървис“ ЕООД за дейности с отпадъци № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г. [Прочети]


[05 Февруари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[29 Януари 2018] Съобщение за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Устина: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщение за одобрен ЧИ на ПУП за кв.12 по плана на с.Храбрино: [Прочети]


[25 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[23 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Кадиево, кв.3 : [Прочети]


[22 Януари 2018] Искова молба с вх.№61080/31.10.2017г. по описа на Районен съд Пловдив за обявяване на смъртта на лицето Васил Иванов Николов – известен с фамилията Рошински, както и с фамилията Курдулов, ЕГН: 5503014582, същият в неизвестност от 11.09.1944г.: [Прочети]


[19 Януари 2018] Община „Родопи” назначава комисия съгласно заповед №46/18.01.2018г: [Прочети]


[17 Януари 2018] Съобщение за съставен акт за констатиране на непълноти/грешки/ в кадастралния план на с.Ситово: [Прочети]


[16 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[15 Януари 2018] Съобщения за внесен за разглеждане в ЕСУТ проект за изменение на ПУП на с.Цалапица [Прочети]


[12 Януари 2018] Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.27 по плана на с.Златитрап [Прочети]


[09 Януари 2018] Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56). На територията на Община „Родопи“ парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на с. Брестник. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община „Родопи” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Проектът е изложен за запознаване в сградата на община „Родопи” – гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ №1А, ет.1, стая 10. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[03 Януари 2018] Одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово, сключено между лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. [Прочети]


[ 03 Януари 2018 ] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[02 Януари 2018] Съобщение : На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи” обявява Заповед №РД-02-15-100/18.12.2017г. на Министерство на регионалното развитите и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен  план за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), в землището на с. Брестник, Община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване. [Прочети]