Обяви и съобщения – Архив 2017 г.


[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


[ 14 Декември 2017 ] Заповеди по чл. 37в от ЗСПЗЗ   [Прочети]


[ 16 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Ситово  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Информационна среща на 16.11.2017г. (четвъртък) в НЧ „Наука-1919г.“, с. Крумово, Община „Родопи“  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Корекция  на заповеди №РД 11-10112 и №РД 11-10113 / 03.11.2017г.  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Предварителни регистри по чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, землище на с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Заповеди по чл. 37ж за землището на с. Ситово и с. Лилково  [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Обява на Общинска Служба по Земеделие – Родопи за землището на с Ситово и с. Лилково [Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 14 Ноември 2017 ] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.128, ал.3, 5 и 8 от ЗУТ.[Прочети]


[ 13 Ноември 2017 ] Съобщение – Община „Родопи“ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава. че са издадени Заповеди на Кмета на Община „Родопи“ и разрешения на Общински съвет „Родопи“ – Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: С Решение № 338, Протокол № 20 от 26.10.2017г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти № 50.74; и № 50.77 в местност „Шипковица“ от Плана на новоубразуваните имоти на с. Лилково, за обект; „Жилищно строителство- 2бр. УПИ“, разрешение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.[Прочети]


[ 17 Октомври 2017]  Съобщениe за предстоящите търговски мисии към някои значими изложения в Турция [Прочети] . Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта им е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на търговски мисии. [Прочети]


[ 16 Октомври 2017]  Заповеди за Споразумения по чл.37в  от ЗСПЗЗ за  стопанската 2017г./2018г. [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[ 12 Октомври 2017]  Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[ 09 Октомври 2017] На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община „Родопи“ обявява Заповед №ДС-12-4/19.09.2017г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, Община „Родопи“, чрез нов уличен водопровод PE-HD Ф225″ попадащ в териториите на две общини: „Родопи“ и Пловдив, област Пловдив (в частта попадаща в землището на с. Ягодово Община „Родопи“). [Прочети]


[25 Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[21 Септември 2017] ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГТ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“ ЗА 2017г.[Прочети]


[20Септември 2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември 2017] Съобщениe  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[18Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[16 Септември 2017] На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г Правила за осъществяван нa допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Обши на Родопи и изаявено писмено желание от страна на родителите по групи ДГ „ Мир „ обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДДУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности [Прочети]


[14Септември 2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Септември2017] Съобщениe от Община „Родопи” на основание чл. 44, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44. ал.2, във връзка с разпоредбите на чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), и съвместно указание ДДС № 02/31.03.2016 год. на Министерство на Финансите, № БНБ-31900/01.04.2016 год. на ЬНБ за Ред и начин на прилагане на разпоредбите на чл.4 от ЗОПБ ,се предоставя възможност за извършване на плащания и с банкови карти на инсталираните ПОС терминални устройства[Прочети]


[13 Септември2017] Съобщения от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[11Септември2017] Във връзка с Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет, задължаващо административните органи да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),  Община „Родопи”  на 14.09.2017г. ще извърши привеждане и обновление на софтуера , в следствие на което обслужването на гражданите ще започне след 10:30 ч. 


[05Септември2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[31 Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[  Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[17Август2017] График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, за соп. 2017/2018г. [Прочети]


[14Август2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.37, ал1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  [Прочети]


[08Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[04Август2017]    Решение на основание чл.71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), във връзка със заявление №УО-506/06.06.2017г.    [Прочети]


[03Август2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли2017] Оперативна информация за пазара на труда м.юни 2017г. от ДБТ Родопи[Прочети]


[18 Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[17Юли2017] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава [Прочети]


[11Юли2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[05 Юли2017] Общинска служба по земеделие – Родопи съобщава за създаване на масиви за ползване за стопанската 2017г./2018г.[Прочети]


[05 Юли2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[29 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание   [Прочети]


[26 Юни2017] Съобщения  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[23 Юни2017] Покана във връзка с традиционния Празник на община Доспат [Прочети]


[23 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” във връзка с наложителен ремонт на вододовеждащ канал към изр. Кричим [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[20 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание пар.4,ал2. от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[14 Юни2017] Съобщение  от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[13 Юни2017] Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[12 Юни2017] Съобщение съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС. [Прочети]


[12 Юни2017]Съобщение от Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[08 Юни2017] Решение №ПВ-7-ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. [Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение на основание параграф 4, ал.2 на ДР от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ. 
[Прочети]


[08 Юни2017] Съобщение за проекто-заповед от Директора на РДГ-Пловдив за ограничаване достъпа, престоя и преминаване на лица и пътни превозни средства през следните горски пътища и местности, попадащи в държавните горски територии на Ловностопански участък „Тъмраш“, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия“ – с.Стряма на ЮЦДП – гр.Смолян. [Прочети]


[06 Юни2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда.[Прочети]


[01 Юни2017] Покана за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение бюджета на Община Родопи за 2016г. [Прочети]


[29 Май2017] Съобщение от  Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. [Прочети]


[18 Май 2017] Доклад междинна оценка за изпълнение на общински план за развитие на Община Родопи за периода 2014-2020г. [Прочети]


[18 Май 2017] Актуализиран общински план за развитие на Община Родопи за периода 2017-2020 [Прочети]


[17 Май 2017] Покана за обществено обсъждане  [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Май 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[03 Май 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[02 Май 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 02.05.2017г [Прочети]


[28 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1  от АПК [Прочети]


[27 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[26 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[25 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 25.04.2017г [Прочети]


[24 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[20 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[19 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5  от ЗУТ [Прочети]


[19 Април 2017] Дефиле „Вино и гурме“ 6-7 Май 2017г. [Прочети]


[18 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 18.04.2017г [Прочети]


[12 Април 2017] Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – гр.Пловдив [Прочети]


[11 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 11.04.2017г [Прочети]


[10 Април 2017] Съобщение [Прочети]


[10 Април 2017] Покана за обсъждане във връзка със стартиране на процедура по внасяне на предложение за закриване на СЦГ с.Храбрино, фелиал към ДГ „Пролет“ с.Първенец [Прочети]


[06 Април 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[05 Април 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Април 2017] Обява ОСЗ – Родопи [Прочети]


[04 Април 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 04.04.2017г [Прочети]


[31 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[30 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[29 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[29 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 28.03.2017г [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[28 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[24 Март 2017] Заповед № РД 02-15-30 от 16.03.2017г. [Прочети]


[24 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Март 2017] Информация за пазара на труда за месец Януари и Февруари 2017г. [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3  от ЗУТ [Прочети]


[23 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[21 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[16 Март 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ [Прочети]


[10 Март 2017] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи с НТП – трайни насаждения за стопансаката 2016/2017г. [Прочети]


[08 Март 2017] Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – гр.Пловдив [Прочети]


[07 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Март 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Март 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 07.03.2017г [Прочети]


[06 Март 2017] Съобщение на основание  чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[02 Март 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщения във връзка с деклариране на недвижими имоти и патентна дейност [Прочети]


[01 Март 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Списък на поземлени имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[28 Февруари 2017] Покана за второто издание на Народен събор Пловдив [Прочети]


[28 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[28 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 28.02.2017г [Прочети]


[27 Февруари 2017] Съобщение [Прочети]


[21 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 21.02.2017г [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Февруари 2017] Съобщение[Прочети]


[14 Февруари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Февруари 2017] Заповед на Областен управител на област Пловдив № ДС-12-2 от 30.01.2017г  [Прочети]


[07 Февруари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[07 Февруари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 07.02.2017г [Прочети]


[31 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 31.01.2017г [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[27 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 24.01.2017г [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[23 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[18 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[17 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[17 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 17.01.2017г [Прочети]


[16 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[12 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[11 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Януари 2017] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2017] Заповед РД-02-15-135/23.12.2016г [Прочети]


[04 Януари 2017] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 03.01.2017г [Прочети]


[04 Януари 2017] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Януари 2017] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]