Обява от РИОСВ – Пловдив

Информация до заинтересованите лица и общественост от РИОСВ – Пловдив за изготвени проекти на Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“ :