Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за уведомление за инвестиционно намерение  с вх. № 32-01-189/12.6.2024 г. от „Еолит“ ООД“ за „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“ (98,2 дка)“ в землището на с.Храбрино.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр. Пловдив, община „Родопи“ и кметство с. Храбрино :