Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Филипов, Петко Василев и Звезделина Василева за „Жилищно строителство – 7 броя жилищни сгради, улица – тупик и разширение на полски път“ в ПИ в землището на с.Белащица :