Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ботек“ ЕООД за „Административна сграда и логистичен склад за промишлени стоки в т. ч. изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник :