Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносима мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400  kV” :