Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Еурострой” ЕООД за „Изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли в концесионна площ „Стоянчова чешма–2” (109.1 дка) в землището на с.Крумово :