Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Строубери каунти“ ООД за „Жилищно застрояване; Търговска, обществено обслужваща и складова дейност; Крайпътен комплекс“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ :