Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Радка Кискинова, Росица Кискинова, Атанас Кискинов и др. за „Жилищно строителство – 5 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :