Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Енчев за „Жилищно строителство – 6 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“ :