Обява на основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Еурострой” ЕООД за „Изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли в концесионна площ „Стоянчова чешма–2” (109.1 дка)“ в землището на с.Крумово :

Документация