Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ПВ Интерсервиз“ ЕООД за „Жилищно строителство – 7 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“ :