Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Караджов и Кирил Митов за „Изграждане на площадка за събиране, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС“ в ПИ в землището на с.Браниполе :