Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Море от къщи“ ООД за „Промяна предназначението за неземеделски нужди на имот за жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Захридево“ :