Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от А.Костов и Н.Кацаров за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 20м.“ в ПИ в землището на с.Брестник :