Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община „Родопи“ за „Устойчиво енергийно обновяване на НЧ „Съзнание-1948“ в ПИ в с.Първенец :