Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Севгин Юмер, Селвер Мюмюн, Мая Божакова, Милена Божакова-Шахънска за „Жилищно строителство -10 бр. жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“: