Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Ръжев, Мариана Ръжева и Галин Ръжев за „Жилищно строителство – 16 бр. жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Османова могила“ :