Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „АТЛ логистик“ ООД за „Изграждане на офис-сграда, сервиз, склад, ТИР-паркинг и ВЕИ за собствени нужди“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :