Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вирали трейд“ ЕООД за „Обособяване на площадка  за събиране, временно съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  продажба на части втора употреба и автосервиз“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :