Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Павлов за „Жилищно строителство – 3 броя УПИ и изграждане на сондажен кладенец – 3 броя до 20м“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ :

Прочети