Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Булминт продъкшън“ ЕООД за „Рафиниране на благородни метали и създаване на аналитична лаборатория за тестване и изследване на чистотата на благородни метали и техните сплави“ в сграда в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ :