Общо събрание на населението на село Храбрино

На основание Заповед №1627/27.06.2024г. на Кмета на Община „Родопи“ във вр. с  чл.57, ал.1, ал.6 и ал.7 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

Кметът на Община „Родопи“ – Павел Михайлов уведомява населението на село Храбрино, че свиква по своя инициатива Общо събрание на населението на село Храбрино, община Родопи, област Пловдив, което да се проведе на 17.07.2024г. – сряда от 18,30ч. на площада пред Кметството в с.Храбрино със следния въпрос:

– „Против ли сте община Родопи чрез кмет и/или общински съвет да позволи промяна на предназначението на имоти – публична общинска собственост, частна общинска собственост и частна собственост,  находящи се в местностите „Камък“ и „Отоманица“, землището на с. Храбрино, за „изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото““, община Родопи, област Пловдив чрез ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/?“

В общото събрание право на глас имат всички граждани с избирателни права в село Храбрино, община Родопи, които имат постоянен или настоящ адрес в населеното място.

Регистрацията за провеждане на Общото събрание ще започне от 17,30ч.  

При липса на кворум – когато в определения час не са се явили посоченият брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват.

Приложение: