Наредби

Име на наредбаПрочети
1НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
2НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА И МАСОВО РАЗПОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
21 Август 2019г.
3НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
4НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
5НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА „РОДОПИ“
6НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
7НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА „РОДОПИ“
20 Юли 2021г.
8НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ „РОДОПИ“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
05 Януари 2021г.
9НАРЕДБА ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
10НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.В ОБЩИНА „РОДОПИ“
11НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 
12НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
13НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА „РОДОПИ“
14НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
15НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
24 Април 2019г.
16НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) НАЕМНИ ЦЕНИ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21 Октомври 2020г.
17НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
18НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА „РОДОПИ“
19НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
24 Април 2019г.
20НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
21НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
11 Юни 2021г.
Приложение 1
Приложение 2
22НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
20 Юли 2021г.
23НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
24НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
25НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
26НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“
22 Юли 2019г.