Списък на представители на общината в органите за управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

№ по редИме и фамилияДлъжностВходящ № на декларация
1Румен СмирновИзпълнителен Директор на СО „Спектър“ АДОС-ЗПК-90/30.12.2019г.
2Снежана СтефановаЧлен на Съвета на Директорите на СО „Спектър“ АДОС-ЗПК-57/06.12.2019г.
3Георги ГачевЧлен на Съвета на Директорите на СО „Спектър“ АДОС-ЗПК-121(2)/15.05.2020г.
4Румяна СамоковареваПредседател на УС на МИГ „Перущица-Родопи“ОС-ЗПК-53/06.12.2019г.